Når frosten sætter ind, er kommunens Vintertjeneste klar til at rykke ud med salt og snerydning på cykelstier og offentlige veje.

Men de private grundejere har selv ansvaret for, at man kan færdes sikkert på byens fortove og på private veje.

Det ruskende, regnfulde efterårsvejr varsler vinterens komme. Derfor er Vintertjenesten i København fra starten af efterårsferien igen gået i beredskab, hvor de er klar til at rykke ud, når kulden rammer kommunens veje og cykelstier.

Vintervedligeholdet på de offentlige veje i København er inddelt i A- og B-veje, hvor Vintertjenesten prioriterer byens cykelstier og A-vejene først, fordi de har størst betydning for den samlede trafikafvikling. Cykelstierne bliver ryddet i fuld bredde på de mest befærdede strækninger, for at Københavns cyklister også i vinterhalvåret trygt kan vælge cyklen.

Vintertjenesten har til formål at skabe trafiksikker by og har særligt fokus på præventiv saltning. Når vintervagten, der overvåger vej- og vejrtemperaturerne hele døgnet, vurderer, at der er risiko for glatte veje, kaldes der ud, så saltet ligger klar til at tø frost og rim.

Op til sæsonstart er der derfor blevet arbejdet på højtryk for at klargøre materiellet og træne medarbejderne, så de hurtigt og effektivt kan gå i gang, når vintervagten kalder ud. Enhedschef Torbjörn Häggquist, der er ansvarlig for Vintertjenesten i Københavns Kommune, fortæller: ‘Vi har hen over sommeren gentegnet vores kørselsruter på de primære veje, så de passer endnu bedre til byens behov. Vi har bl.a. reduceret antallet af højresving og u-sving på ruterne, og de er blevet optimeret, så deres startsteder ligger tættere på vores nye vejplads, hvilket betyder mindre tomkørsel. Det skulle gerne resultere i, at vi endnu hurtigere får saltet, så byen er sikker at færdes i for trafikanterne.’

Ud over cykelstier og veje har kommunen også ansvar for en lille del af byens fortovsarealer, pladser og trapper, men på langt de fleste fortovsarealer er det grundejerne, der har ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse. Grundejere skal som udgangspunkt sørge for, at fortovet skal være sikkert at færdes på fra kl. 7-22. På private fællesveje, der udgør cirka halvdelen af vejene i København, har grundejerne ligeledes ansvar for at salte og rydde sne på vejen. Læs mere om dit ansvar som grundejer på www.kk.dk/vinter.

FAKTA
Vintertjenesten er i beredskab fra 14. oktober til 20. april og har ansvaret for snerydning og saltning på de offentlige færdselsarealer på ca. 600 km cykelsti, ca. 700 km offentlig vej og ca. 5000 andre lokationer, herunder fortove, trapper og naturlige ganglinjer på de offentlige pladser.

Målsætningen er, at der er ryddet sne og saltet på cykelstierne og de primære offentlige veje senest otte-ti timer efter et snefald er ophørt. På 120 km særligt prioriteret cykelsti er målsætningen, at sneen er ryddet højest fire timer efter snefaldet er ophørt.

Vintertjenesten har en særlig brorute og fører særskilt hensyn på de lette cykelbroer, der hurtigere bliver glatte end øvrige cykelstier og veje. Ruten omfatter Inderhavnsbroen, Bryghusbroen, Cykelslangen, Cirkelbroen, Carlsbergbroen, Hønsebroen, Teglværksbroen og Lille Langebro.

Læs mere her.