Allerede i juni starter de politiske forhandlinger om, hvordan kommunens budget for 2023 skal se ud. De har netop sendt deres input for Vesterbro til Råhusets politikere. Med input fra deres tre underudvalg diskuterede de på deres sidste lokaludvalgsmøde, hvilke punkter de som lokaludvalg skal byde ind med til Rådhusets politiske forhandlinger om kommunens budget for 2023.

Foto ABW

De besluttede at følgende punkter, er områder, der med stor nytteværdi for Vesterbro, vil kunne blive løftet med budgetforhandlingernes frie midler. Hermed forstås det fribeløb, som ikke allerede er øremærket f.eks. drift.

Nogle af punkterne egner sig til at kunne blive løftet igennem Idrætsmilliarden, som er de ekstra anlægsmidler, som Københavns Kommune har fået lov til at bruge på at bygge idrætsfaciliteter.

Projekter, der eventuelt kan gennemføres med Idrætsmilliarden.

Brobold på Enghave Plads inklusive skaterbane.
Der blev ved budgetforhandlingerne sidste år sat midler af til planlægning af et broboldprojekt på Enghave Plads. Dette projekt vil vi gerne bakke op bag. Men med henvisning til det store borgerinddragelsesarbejde, vi har gennemført om brugen af Enghave plads, vil vi gerne henstille til, at når man alligevel kigger på boldbanen, så kan man samtidigt se på skaternes mulighed for at få ekstra kapacitet. Særligt vil man, ved at erstatte gruset i gangstien rundt om boldbanen med en anden belægning, kunne optimere området for de skatere, der i høj grad bruger dette hjørne af Enghave Plads.

Havnebad ved Fisketorvet
Havnebadet ved Fisketorvet bør erstattes af et nyt – med bedre adgangsforhold for handicappede og en vinterbadefacilitet.

Der er sket en meget stor stigning af brugere af havnen. Havnebadet ved Fisketorvet rummer nogle brugere (bassin til børn og langdistancesvømmere), der er knap så meget plads til ved de øvrige steder. Dertil er det vigtigt, at der indtænkes muligheder for handicappede lige som stedet egner sig godt til anlæggelse af vinterbade-faciliteter

Vestias Klubhus
BK Vestia er blandt de største fodboldklubber herhjemme efter en kraftig tilstrømning af medlemmer fra nye byområderne omkring Vesterbro, Carlsberg Byen og Sydhavnen.

BK Vestia arbejder innovativt med nye fællesskaber; klubben er spydspids for miksfodbold, uddanner unge ledere i socialt lederskab, og rækker som klub ud mod beboere fra udsatte områder og rummer sociale partnerskaber, hjemløse, udsatte og ensomme i alle aldre.

Det er uhørt, at en forening med mere end 1200 medlemmer ikke har en fysisk ramme for sine aktiviteter. Et nyt klubhus kan med fordel understøtte og fungere som hjertet for BK Vestia’s 1200+ medlemmer, kraftcenter for ansatte til klubbens sociale arbejde og udvikling af det sportslige foreningsfællesskab og mødested for områdets beboere.

Boldbaner på Otto Busses vej
De nye fodboldbaner på Otto Busses vej kan finansieres nu. Det er heldigvis en del af både Kommuneplanen og den øvrige planlægning at der her på området skal ligge to fodboldbaner (eller rettere 1 stk. 11mandsbane og 2 stk. 8mandsbaner). Vi mener at dette helt nødvendige tiltag muligvis kan finansieres gennem Idrætsmilliarden.

Øvrige budgetønsker
Sekretariatsmidler
Der bør afsættes midler til ekstra lokaludvalgssekretariater. I år bliver vi på Vesterbro flere indbyggere end i Brønshøj-Husum, hvor man altid har haft eget sekretariat, og vi har længe været flere indbyggere end i Vanløse. Samtidigt er Vesterbro den bydel, der står til at vokse mest de kommende år.

I Vesterbro Lokaludvalg ønsker vi at kunne stille den samme service til rådighed for byens borgere som der findes i de andre bydele. Derfor mener vi det er helt rimeligt, at Vesterbro også får et selvstændigt sekretariat til betjening af bl.a. borgerinddragelsen, som netop nu er et øget politisk fokus også fra Rådhusets side.

Hundelufterpark på Sønder Boulevard
Vi ønsker os en hundelufterpark på Vesterbro. Der er lidt over 2400 hunde på Vesterbro, men på hele Vesterbro findes der pt. kun to mindre områder på 20-25 m2. For at komme hundeejerne i møde og samtidig undgå de mange løse hunde på Litauens Plads og Otto Krabbes Plads, har Vesterbro Lokaludvalg efter borgerinddragelse på området besluttet at arbejde for, at der etableres et frit løbsområde for hunde området ud for Sønder Boulevard 18-28

Opgradering af pladsen til øldrikkerfællesskab på Enghave Plads.
Øldrikkerpladsen på Enghave Plads er nedslidt og bør renoveres. Siden Metrobyggeriets opstart har vi været engageret i øldrikkernes forhold på pladsen. Nu hvor Metroen er åben, har vi i løbet af det sidste års tid kørt en evaluering af den nye plads med inddragelse af pladsens forskellige brugergrupper – herunder øldrikkerne. Og der er ingen tvivl om, at der lokalt og blandt brugerne er et stort ønske om, at de kan få lov at blive.

På den baggrund foreslår vi, at man i samarbejde med relevante aktører igangsætter og afsætter midler til et fysiske byggeri, hvor en socialfaglig indsats bruges i udførelsen af det nye byrum, til gavn for både dem der bygger, og dem der bygges til.

Borgerdrevne grønne bylivsgadeprojekter
Puljen på 10 millioner til de borgerdrevne grønne bylivsgadeprojekter er snart brugt op. Vi ønsker, at der afsættes ekstra midler til denne pulje, så lokale borgere understøttes i deres initiativ og iværksætterkraft til gavn for de enkelte bydele.

Udbedring af brostensbelægning på Halmtorvet
Der bør afsættes midler til en nyanlægning af brostenene på Halmtorvet. Brostensbelægningen på Halmtorvet er svær at bruge som cyklist. Når Hofors skybrudstunnel er anlagt, bør der findes midler til at renovere af hensyn til cyklisterne. Der kan for eksempel ske en nyanlægning af slebne chaussesten.

Toiletplanen
Vi ønsker os et offentligt toilet på Litauens Plads. Der foregår på Vesterbro et meget stort udeliv, hvor Vesterbros gader og pladser lægger plads til et stort antal besøgende – både lokale og fra andre dele af København, Danmark og Verden. Men da turisterne netop er turister, har de ikke adgang til toiletter, som vi der bor i byen har (derhjemme). Der bør der findes midler til et større antal toiletter til byens mange brugere – her vil vi gerne henvise også til Litauens Plads.

Renovering af Basement
Basement trænger til renovering, så stedet kan udfylde sin ramme som scene for ungekultur og har mulighed for at udvide sin kapacitet. Stedet er slidt og har basale fysiske og facilitetsmæssige mangler, som forhindrer stedet i at blive en virkeligt attraktiv urban kulturscene. Det igangværende samarbejde mellem Vesterbro Lokaludvalg og Kultur- og Fritidsforvaltningen er med til at styrke kredsen af kulturaktører, som gerne vil udnytte stedet til teater, litterære arrangementer, musik m.m.

Gehør-projektet ved H17 B
Vi vil gerne bakke op bag det lokale projekt omkring Gehør. Vi ser gode takter i det projekt som Musikforeningen Vesterbro (Muve) og danseforeningen Stands og Dans står bag. GEHØR skal være et foreningernes musiske hus, hvor børn/unge/vækstlaget kan have deres daglige gang side om side med professionelle undervisere med kunstnerisk baggrund.

GEHØR er ud over de to drivende foreninger også forankret i områdets børneskoler for musik, billedkunst og teater, områdets skoler, Rysensteen Gymnasium, og spillestedet Alice. Vi ser en lokal forankring og iværksætterkræft, som gør, at vi tror på at dette projekt kan gøre en forskel for den lokale kultur på Vesterbro.

Sådan forløber processen forud for Budgetaftalen
Som noget nyt er der to høringsrunder i budgetforhandlingsprocessen.

1. runde:

Torsdag d. 9. juni 2022 udsender Økonomiforvaltningen høringen af budgetforslag 2023 på baggrund af juni-indstillingen som er en redegørelse for udvalgenes budgetbidrag – herunder udvalgenes effektiviseringsforslag, oversigt over bevillingsudløb og oversigt over sager henvist til budgettet. Høringsfristen er fredag d. 24. juni 2022 kl. 12.00.

2. runde:

Torsdag d. 18. august 2022 udsender Økonomiforvaltningen høringen af budgetforslag 2023 på baggrund af august-indstillingen som er Københavns Kommunes budgetforslag – herunder budgetforslaget, udvalgenes effektiviseringsforslag, oversigt over bevillingsudløb, oversigt over sager henvist til budgettet. Høringsfristen er mandag d. 5. september 2022 kl. 12.00.

Budget 2023 vedtages i Borgerrepræsentationen i oktober 2022.

Her kan du læse mere om, hvordan budgetterne vedtages i Københavns Kommune.