Kommunen sætter nu ind med en ny driftsstyringsmodel fra Deloitte og bedre vejledning til københavnerne. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Teknik- og Miljøforvaltningens initiativer for at nedbringe sagsbehandlingstiden for byggesager har ikke haft den ønskede effekt. Forvaltningen sætter derfor ind med nye initiativer.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Dels en ny driftsstyringsmodel, udviklet af Deloitte, der kan simulere byggesagsbehandling og dermed give et bedre overblik og medvirke til at forebygge flaskehalse. Dels ved en styrket dialog med københavnerne for at ruste dem til at skrive fyldestgørende ansøgninger, så mangelfulde ansøgninger ikke forlænger sagsbehandlingstiden unødigt.

Teknik- og Miljøforvaltningen har allerede taget en række initiativer for at nedbringe sagsbehandlingstiden. Der er oprettet specialiserede teams i f.eks. altansager for at sikre en hurtigere sagsproces, og en ekstern samarbejdspartner har overtaget dele af det forberedende arbejde, så sagsbehandlerne i kommunen hurtigere kan træffe afgørelser i de enkelte sager.

Samtidigt besluttede Teknik- og Miljøudvalget i august 2020 at oprette et såkaldt fast track forløb for byggesager for at sikre hurtigere sagsbehandling i mindre private byggesager, som f.eks. ukomplicerede lejlighedssammenlægninger.

Forvaltningen fasttracker i dag bl.a. både enkle lejlighedssammenlægninger og sager med betydning for skole- og daginstitutionsområdet. Men initiativerne for at få nedbragt sagsbehandlingstiden har altså endnu ikke haft den ønskede effekt, og forvaltningen skærper derfor nu indsatsen. Sidste år var der fejl i 70 pct. af de byggeansøgninger, københavnerne sendte ind. Det er særligt kravene i det ændrede statslige bygningsreglement, der volder københavnerne problemer, når de skal udfylde ansøgninger.

Fejl i en byggeansøgning vil normalt udløse et såkaldt mangelbrev, hvor kommunen skriver, hvad der mangler at blive indsendt eller udfyldt. Men fremover vil privatkunderne også få et hjælpende opkald fra Teknik- og Miljøforvaltningen for at sikre, at de er klædt godt nok på til at udfylde deres byggeansøgning. Forvaltningen vil i det hele taget sætte ind med en styrket kundedialog – særligt på områder, der erfaringsmæssigt udfordrer københavnerne. Derudover vil forvaltningen tilbyde gå hjem-møder med vejledning indenfor forskellige sagstyper.

Forvaltningen forventer, at den styrkede vejledningsindsats vil medvirke til at nedbringe den generelle sagsbehandlingstid.

Og det er der også brug for, lyder det fra teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL): ”Sagsbehandlingstiden er for lang, derfor er det positivt, at forvaltningen sætter ind med nye initiativer og bl.a. sikrer, at de københavnere, der farer vild i de statslige krav, fremover får et hjælpende opkald,” siger hun.

Fakta

Staten ændrede i 2018 bygningsreglementet, og det er herefter blevet rullet trinvist ud.  Senest i januar 2020, hvor det blev et statsligt krav, at man i mange byggesager skal indhente en erklæring vedrørende brand- og konstruktionsforhold fra en privat, certificeret rådgiver og vedlægge den til sin byggeansøgning.

Det kan imidlertid være svært at få en tid hos en privat, certificeret rådgiver med speciale i brand eller konstruktion, fordi det statslige krav har gjort dem til en højst efterspurgt specialressource i hele landet.

Københavns Kommune har kontaktet Bolig- og Planstyrelsen med henblik på at få et enklere bygningsreglement – og især en enklere byggeansøgningsproces, fordi den erfaringsmæssigt volder mange københavnere problemer. Derudover har forvaltningen bedt styrelsen undtage mindre, ukomplicerede sager som lejlighedssammenlægninger fra kravet om, at der skal være vedlagt en erklæring fra en privat rådgiver. Foreløbigt uden resultat.

Forvaltningen er samtidig i tæt dialog med KL om certificeringsordningen, som flere af landets kommuner oplever forlænger sagsbehandlingstiden.