Borgercenter Børn og Unge har udviklet to samarbejdsmodeller for, hvordan døgninstitutioner og plejefamilier kan styrke hinanden. Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

De to samarbejdsmodeller sætter helt nye rammer for, hvordan nogle af de mest specialiserede og fagligt stærke døgninstitutioner i Københavns Kommune kan inddrages i det rådgivende og støttende arbejde med plejefamilier. De bliver nu afprøvet.

Projektet indebærer en interessant og relevant mulighed for at afprøve nye samarbejdsformer, der taler direkte ind i strategien om mere sammenhængende forløb for børnene og familierne og bedre udnyttelse af de specialiserede medarbejdere.

På sigt er formålet at lykkes bedre med at fastholde børn og unge med behov for mere specialiseret støtte i plejefamilien og flytte flere fra døgninstitution til plejefamilie via en støttet overgang. I projektet er der desuden potentiale for en bedre samtænkning af institutions- og familieplejeområdet fremadrettet.

To nye samarbejdsmodeller
Medarbejdere på tværs af Familieplejen København, døgninstitutionerne og myndighedsområdet har i fællesskab udviklet to samarbejdsmodeller: Den første er et tilbud om individuelle konsulterende forløb i plejefamilien med fagprofessionelle medarbejdere fra døgninstitutionerne. Formålet med modellen er at give højt specialiseret støtte og vejledning til plejefamilierne indenfor specifikke områder. Den anden er en ramme for samarbejdet mellem døgninstitution og plejefamilie, når et barn flytter fra døgninstitution hjem til en plejefamilie.

Afprøvningerne sker sammen med en række andre kommuner som en del af Socialstyrelsens satspuljeprojekt for at styrke samarbejdet mellem døgninstitutioner og plejefamilier.

Tilbud om individuelle konsultationer i plejefamilien
Tilbuddet er målrettet plejefamilier, hvor der hos plejebarnet ses situationer med særlige vanskeligheder, nye symptomer eller adfærd, og hvor høj specialiseret støtte til plejeforældrene derfor kan være relevant for at øge barnets og familiens trivsel og mindske risikoen for sammenbrud.

Helt konkret sker der det, at fagprofessionelt personale fra Brobyggerne i Center for Socialpædagogik og Psykiatri eller Fensmarksgade døgninstitution i Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge tilbyder et skræddersyet konsulterende forløb i plejefamiliens hjem alt afhængigt af, hvilken problemstilling de står overfor. Det kan fx være sociale, psykologiske og psykiatriske udfordringer, rusmiddel- og kriminalitetsproblematikker eller noget helt andet.

Forløbet har et omfang på fire til seks møder og kan løbe over to til seks måneder. Der bliver taget udgangspunkt i barnets handleplan. Delmål og indhold bliver aftalt mellem den fagprofessionelle fra døgninstitutionen og plejefamiliens familieplejekonsulent.

Helle Høier Trier, som er familieplejekonsulent, fortæller: ”Det giver god mening at få koblet en anden fagprofessionel på de sager, hvor en specifik udfordring som indenfor misbrug eller psykiatri fylder meget i en plejefamilie. De fagprofessionelle fra Brobyggerne og Fensmarksgade kommer med specialiseret viden fra området og nyt blik. Det er et fint supplement til familieplejekonsulenternes arbejde i plejefamilierne og vores tætte samarbejde i sagerne sikrer den faglige retning”.

Støttet overgang fra døgninstitution til plejefamilie
Den anden samarbejdsmodel sættes i gangfor at understøtte overgangen, når et barn flytter fra en døgninstitution til en plejefamilie. Her er der tale om et samarbejde på tværs af myndighed, familieplejekonsulent, døgninstitution og plejefamilie med udgangspunkt i barnets behov.

Modellen indeholder b.la. en fast struktur for løbende samarbejdsmøder. Parterne planlægger i fællesskab et udslusningsforløb, hvor barnet skridt for skridt flytter ind hos plejefamilien og hvor der afsættes ressourcer til, at døgninstitutionen undervejs kan have kontakt til barnet og plejefamilien for at kunne fortsætte med at rådgive og støtte op om barnet og plejefamilien.

”Samarbejdsmodellen giver rigtig god mening og ligger godt i tråd med den måde Frederiksholm gennem flere år har udsluset børn til plejefamilier. Samarbejdsmodellen sikrer, at barnet får en tryg overgang til den nye plejefamilie, hvor alle de involverede parter er klar over rollefordelingen i udslusningsplanen. Vi oplever, at den nye plejefamilie får en god opstart med støtte fra fagprofessionelle, der kender barnet godt. I modellen er der også mulighed for, at plejefamilien kan kontakte døgninstitutionen i nogle måneder efter indflytningen. Vi oplever og forventer, at dette tiltag vil give plejefamilien ro i opgaveløsningen, da de ved, at de har en mulighed for at sparre med døgninstitutionen, hvis der opstår behov herfor,” fortæller Nasilla Sankoh, som er psykolog fra døgninstitutionen Frederiksholm.

På Frederiksholm er to børn flyttet til plejefamilie med støttet overgang. Tina Gry Sommer er familieplejekonsulent på det ene forløb. Hun fortæller: ”Som familieplejekonsulent er det min oplevelse, at det tætte samarbejde mellem institution, myndighed, plejefamilie og familieplejen København er afgørende vigtigt for plejefamilien og plejefamiliens arbejde. Modellen giver denne mulighed i en struktureret form som samtidig skaber en tydelig overgang for barnet. Herunder dels en ’doseret’ afslutning af ét kapitel og dels en ’doseret’ start på et nyt kapitel i et barns liv og livshistorie. Oplevelsen er også, at denne struktur giver mulighed for at afklare spørgsmål og usikkerheder undervejs mellem parter, der har stort kendskab til barnet og parter, der først skal til at lære barnet at kende. Alt sammen elementer der i arbejdet med udsatte børn er vigtigt. Samtidigt er arbejdet med de principper som modellen er sammensat af ikke ny viden i arbejdet med udsatte børn. Fokus på overgange, videndeling og livshistorie er afgørende og i en fast form, hvor alle parter kender præmissen, er det rigtigt godt!”.

Samarbejdsmodellen indeholder et opstartsmøde med både sagsbehandler, plejefamilie, biologisk familie, kontaktpædagog fra døgninstitution og familieplejekonsulent ligesom det også er muligt for voksne fra døgninstitutionen, som barnet kender i forvejen at besøge barnet og plejefamilien efter flytningen.