​Patienter skal i endnu højere grad inddrages i deres egen behandling på hospitalerne. Derfor har regionsrådet i Region Hovedstaden afsat næsten 16 mio. kroner om året til indsatser, der styrker patientinddragelsen. Det oplyses i en pressemeddelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Når du som patient logger på den elektroniske patientjournal Min Sundhedsplatform (MinSP) for at se prøvesvar, læse din journal, stille spørgsmål til sundhedspersonalet eller booke en tid til din næste aftale, så er det ikke bare en smart digital løsning.

Det er også en del af Region Hovedstadens arbejde med at inddrage patienterne. MinSP er bare et af flere initiativer, som skal understøtte patientinddragelse, og erfaringer viser, at det er med til at øge effekten af behandlingen og livskvaliteten. Derfor har politikerne i regionsrådet nu afsat 15,7 mio. om året de næste fire år for at styrke den fortsatte indsats med at inddrage patienter. – I regionsrådet arbejder vi for at skabe et mere menneskeligt sundhedsvæsen. For vi mennesker er forskellige, og det gælder også når vi er syge. Derfor er jeg glad for, at vi nu i endnu højere grad kan udvikle værktøjer til at sikre patienters medbestemmelse på eget forløb og behandling.

– Når du bliver indlagt eller modtager behandling på et hospital, så medfører det ofte stor usikkerhed, og det er essentielt, at dét, der er vigtigt for dig, bliver tænkt ind i forløbet. – Det gælder både ift. at kunne komme i kontakt med den behandlende læge, planlægning af næste aftale, men også at din feedback til behandlingen bliver taget ind og omsat til handling, når det er muligt. Behandlingsforløb skal tilrettelægges efter patientens behov for at sikre, at det kommer mest muligt til gavn og påvirker vores liv og hverdag mindst muligt, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).).

Patienters input er afgørende.
Udover MinSP er der også afsat penge til at få udbredt Patient Rapporterede Oplysninger (PRO), som spiller en afgørende rolle for at tilpasse arbejdsgange og behandlingsforløb baseret på patienternes selvoplevede helbred. PRO er et spørgeskema, som patienterne selv udfylder og sundhedspersonalet bruger som vigtig viden for det videre behandlingsforløb.

PRO kan f.eks. være data om fysisk og mentalt helbred, symptomer, livskvalitet, funktionsevne og smerteniveau, og data fra PRO gør det muligt at vurdere patienternes gavn af et samlet patientforløb. PRO er stadig et nyt værktøj, og derfor er det vigtigt fortsat at understøtte det, da PRO udtrykker patientens gavn af behandlingen og styrker inddragelsen af den enkelte patients behov og livssituation.

– PRO data kan f.eks. give vigtig viden om, at patienterne oplever en god effekt af behandlingen. Operationen kan være gået godt set fra et klinisk perspektiv, men hvis patienten stadig oplever gener og ikke kan leve det liv, hun eller han ønsker, er det vigtig viden at få rapporteret tilbage til klinikken.

– PRO data skal også gøre det nemmere at inddrage patienternes ønsker og behov i så høj grad som muligt og tilrettelægge behandlingen, så den giver mest mulig værdi for patienten. Det er i god tråd med vores arbejde for mere værdibaseret sundhed, siger 2. næstformand i Region Hovedstaden, Karin Friis Bach (R).

Hospitalerne får flere midler til patientinddragelse.
Udover MinSP og PRO er der også afsat flere midler til lokale initiativer, som de enkelte hospitaler selv kan anvende til tiltag, der systematisk inddrager patienterne. Disse midler giver også hospitalerne mulighed for at gå aktivt ind i de centrale initiativer med Min SP og PRO.

Tabel over udmøntningen:

De varige midler til patientinddragelse i 2020-2023 anvendes til tre elementer:

  • Øge fremdriften i og styrke det igangværende arbejde med Min Sundhedsplatform (MinSP)
  • Styrke udvikling af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) i både somatiske og psykiatriske patientforløb.
  • Understøtte lokale initiativer om patientinddragelse på hospitalerne.