Mange sundhedsfaglige mangler viden om, hvordan de skal behandle smerter og abstinenser hos patienter, der bruger stoffer. Region Hovedstaden har nu, som den første region, lavet udførlige vejledninger på området. ”Et vigtigt skridt”, mener regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

”Hvad skal jeg give, hvis patienten har abstinenser, eller spørger om han selv må indtage sit medbragte stof?”
”Hvordan virker heroin, kokain og Fantasy, og hvad er forskellen på abstinenserne?”
”Hvis patienten får metadon, hvor meget morfin kan hun så tåle uden at få en overdosis?”

Foto ABW

Mange spørgsmål rejser sig hos sundhedspersonalet, når det gælder behandling af patienter, der bruger eller er afhængige af stoffer. Men faktisk betyder en ændring i Autorisationsloven, at hospitalerne er forpligtede til at behandle akut stofrelaterede abstinenser. Og hvis man ikke får taget hånd om patientens abstinenser eller smerter på hospitalet, risikerer man, at patienten forlader stedet uden at være færdigbehandlet for den sygdom eller skade, patienten var indlagt for.

Region Hovedstaden har nu, som den første region, lavet udførlige vejledninger på området.

Det var en henvendelse fra regionens Udsatteråd om hospitalernes juridiske forpligtelse til at behandle akutte abstinenser hos stofbrugere, der resulterede i arbejdet med de nye vejledninger. I Udsatterådet sidder blandt andet repræsentanter fra nogle af de sociale tilbud med kontakt til stofbrugere, fx Reden og Mændenes Hjem.

Bedre behandling af udsatte
Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) er glad for, at der nu med de fælles retningslinjer kan sikres en bedre behandling af patienter med stofbrug på regionens hospitaler:

”Det er vigtigt med de her input fra Udsatterådet i regionens indsats mod at skabe et mere menneskeligt sundhedsvæsen med mindre social ulighed. Mennesker, der har både sygdom og stofbrug udgør et fagligt meget komplekst område, hvor man som sundhedspersonale også kan opleve at blive konfronteret med sine egne fordomme og personlige holdninger – især hvis man ikke har tilstrækkelig faglig viden. Og der kan vi se, at vi desværre på hospitalerne nogle gange kommer til at underbehandle, fordi vi er bekymrede for at overbehandle. Så det er et meget vigtigt skridt, at personalet nu har nogle faglige retningslinjer at støtte sig til. For vi skal som sundhedsvæsen sikre lige adgang til behandling for denne meget udsatte gruppe.”

Ensartet og sikker behandling
Marie Helene Olsen, vicedirektør Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, har stået i spidsen for en regional arbejdsgruppe, der har udarbejdet de nye vejledninger: ”Alle medarbejdere vil gerne gøre det bedste for de patienter, de har ansvar for. Men, der hvor det kan blive vanskeligt, er, når der ikke er tilstrækkelig faglig viden, til at vide, hvad er det rigtige at gøre. Vi har manglet de her vejledninger, som kan guide os, så vi sikrer, at de her patienter, får en ensartet og sikker behandling, når kommer ind på hospitalerne.”

Kira West, formand for Udsatterådet i Region Hovedstaden og forstander i Reden København er glad for, at der har været så stor politisk lydhørhed i regionen for det, Udsatterådet er kommet med.

”Det gælder både det store arbejde, som mange dygtige fagfolk har lagt i de nye faglige retningslinjer vedr. behandling af abstinenser og smerter hos stofbrugere, men også de midler der er blevet sat af til socialoverlæger og socialsygeplejersker i både somatikken og psykiatrien. Begge dele er vigtige for at sikre de mest udsatte borgere den behandling i sundhedsvæsenet, som de har behov for og ret til. I Udsatterådet har vi store forventninger til den forskel, det vil gøre for socialt udsatte, og vi glæder os til at se det omsat i den konkrete behandling på hospitalerne.”

Fakta – Vejledninger om abstinensbehandling og smertedækning af patienter med stofbrug
 • Vejledningerne er udfærdiget af en regional arbejdsgruppe under ledelse af Vicedirektør Marie-Helene Olsen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital med repræsentanter udpeget af hospitaler indenfor specialerne Anæstesi, Intensiv, Akut og Psykiatri, Giftlinjen, Smertecentret på Rigshospitalet, socialsygeplejerskerne, to københavnske rusmiddelcentre, en brugerrepræsentant fra Brugernes Akademi samt enkelte deltagere fra Region Sjælland.
 • Vejledningerne har været i høring i centrale fora i Region hovedstaden, og er pt. stadig i høring i Region Sjælland.

Fakta – Politisk fokus på udsatte

 • Med Region Hovedstadens Budget 2021 er der afsat 10,5 mio. kr. til at ansætte socialoverlæger i somatikken og psykiatrien samt til at udvide socialsygeplejerskefunktionen fra somatikken til psykiatrien.
 • Socialoverlæger i somatik og psykiatri samt udvidelse af socialsygeplejerskefunktionen fra somatikken til psykiatrien er et forslag fra Udsatterådet i Region Hovedstaden. Med midlerne er der foretaget en markant politisk prioritering af indsatsen i forhold til socialt udsatte på regionens hospitaler.
 • Der skal ansættes to socialoverlæger i somatikken og 2 i psykiatrien. Det forventes, at socialoverlægerne og socialsygeplejerskerne bliver ansat i slutningen af 2021.
 • Socialoverlægerne skal supplere den indsats, som socialsygeplejerskerne allerede i dag varetager i forhold til de mest socialt udsatte borgere. Socialoverlægerne skal blandt andet have opgaver i forhold til rådgivning i konkrete behandlingsforløb og til udbredelse af viden og kompetencer om behandling af særligt udsatte borgere.
 • De to socialoverlæger i somatikken bliver fysisk og organisatorisk forankret på henholdsvis Amager og Hvidovre Hospital samt Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Der vil være særlig opmærksomhed på at sikre, at alle hospitaler har mulighed for let adgang til rådgivning i konkrete forløb.

Fakta – Udsatterådet i Region Hovedstaden

 • Regionsrådet besluttede i 2018 som den første region i landet at nedsætte et udsatteråd. Formålet med rådet er at sikre, at viden om socialt udsatte borgeres særlige behov inddrages i politiske og administrative processer og beslutninger.
 • Rådet er sammensat af 14 repræsentanter for brugerorganisationer, frivillige organisationer og regionale aktører, der repræsenterer og arbejder med socialt udsatte borgere. Følgende organisationer er repræsenteret i rådet:
 • SAND – De hjemløses landsorganisation
 • LAP – Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
 • SIND
 • Brugernes Akademi
 • Reden København
 • WeShelter
 • Mændenes Hjem
 • Røde Kors Hovedstaden
 • Projekt UDENFOR
 • Socialsygeplejerskerne i Region Hovedstaden
 • Sociolancen (samarbejde mellem Region Hovedstadens Akutberedskab, Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab)
 • Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser i Region Hovedstadens Psykiatri
 • Center for Forsorg og Behandling, Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden

Læs hele pressemeddelelsen her.