Københavns Kommunes tryghedsundersøgelse 2022 viser igen i år et fald i andelen af københavnere, der udsættes for kriminalitet som lommetyveri og indbrud. Samtidig føler ni procent af københavnerne sig utrygge.

De seneste år er færre københavnere blevet udsat for borgervendt kriminalitet som lommetyveri og indbrud. Faktisk har antallet af anmeldelser været støt faldende de seneste fem år. Det viser Københavns Kommunes årlige tryghedsundersøgelse. Udviklingen de seneste to år skal blandt andet ses i lyset af, at nedlukninger og forsamlingsforbud under Corona-pandemien har gjort det sværere at være indbruds- eller lommetyv.

I 2021 blev der i hele København anmeldt 22.042 tilfælde af borgervendt kriminalitet, svarende til 35 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere. I 2020 var det 38 anmeldelser per 1.000 indbyggere. Siden 2009 er antallet af anmeldelser pr. 1000 indbyggere faldet med over 50 procent.

”København skal være mere lige – og det kræver, at vi alle sammen kan føle os trygge uanset, hvor vi færdes i vores by, og hvilken baggrund vi har. København må ikke knække over. Heldigvis føler langt de fleste københavnere sig trygge i vores by og kriminaliteten er generelt faldende. Men tryghedsundersøgelsen viser også, at der fortsat er behov for at sætte ind de steder, hvor københavnerne er utrygge eller bekymrede for at blive udsat for kriminalitet. Det skal vi tage alvorligt.”
Sophie Hæstorp Andersen (S)
Overborgmester i Københavns Kommune
Ser man på, hvad der bekymrer flest københavnere, er det – ligesom sidste år – fortsat cykeltyveri. Københavns Politi har for nyligt etableret et nyt borgerråd med fokus på at øge sikkerheden for byens cyklister, og i Københavns Kommune fylder cykeltyveri også:

”Cyklen er mange københavneres faste følgesvend gennem dagen, og man skal selvfølgelig kunne parkere sin cykel uden at være bekymret for, at den bliver stjålet. Derfor tager jeg københavnernes bekymring alvorligt og vil sammen med politiet arbejde på at give cykeltyven så svære arbejdsvilkår, som muligt. Derfor lancerer vi blandt andet en kampagne senere på året, som sætter fokus på netop det.”
Sophie Hæstorp Andersen (S)
Overborgmester i Københavns Kommune
Utrygheden i København er fortsat stabil
Generelt er utrygheden faldet siden 2009 og er i år på niveau med sidste år: Ni procent af københavnerne oplever at være utrygge i deres nabolag. I aften- og nattetimerne er det i alt 17 pct. af københavnerne, der føler sig utrygge. Det er en lille – men ikke statistisk signifikant – stigning sammenlignet med 2021. Niveauet er dog fortsat lavere end ved første måling i 2009.

Udover cykeltyveri fylder bandekonflikt og skyderier også mere i københavnernes bevidsthed end sidste år. Det hænger formentlig sammen med, at der var flere skudepisoder i og omkring København i slutningen af 2021 og starten af 2022, hvor tryghedsundersøgelsen blev gennemført.

Derudover får frygten for voldtægt og seksuel chikane samt tilråb på gaden nu en smule flere københavnere til at tænke over, hvor og hvornår de færdes i byen.

Senere på året skal Københavns Kommune fastsætte nye mål for trygheden i byen i en ny Sikker By strategi for 2022-2025, efter at den forrige udløb i 2021.

Fakta

  • Ser man på trygheden i bydelene skiller særligt Amager Vest sig ud. Her er utrygheden faldet fra 8 pct. i 2021 til 3 pct. i 2022. Et fald der medfører, at Amager Vest er den bydel i København, hvor færrest føler sig utrygge. I den anden ende er Brønshøj-Husum med 19 pct. utrygge den bydel, hvor flest føler sig utrygge.
  • I 2022 oplever 17 pct. af københavnere utryghed i aften-og nattetimerne. I 2021 var det 16 pct. Udviklingen fra 2021 til 2022 er ikke statistisk signifikant. I 2009 var 24 pct. utrygge i aften- og nattetimerne.
  • I fire ud af 13 bydele er utrygheden faldet fra 2021 til 2022. Det drejer sig om bydelene Amager Vest, Christianshavn, Valby og Vesterbro. Udviklingen er statistisk signifikant for Amager Vest, mens den for de øvrige bydele ikke er.
  • I fem ud af 13 bydele er utrygheden i nabolaget steget siden 2021. Det drejer sig om bydelene Amager Øst, Brønshøj-Husum, Indre By, Kgs. Enghave og Østerbro. Udviklingen er dog ikke statistisk signifikant for nogen af bydelene.
  • For de øvrige fire bydele Bispebjerg, Indre Nørrebro, Ydre Nørrebro og Vanløse er andelen af utrygge på niveau med 2021. Udviklingen er ikke statistisk signifikant for nogen af bydelene.
  • De fem forhold, der gør flest københavnere bekymrede i er cykeltyveri (64 pct.), støjgener fra naboer (61 pct.), ballade på gaden (45 pct.), hærværk i nabolag (44 pct.), og at blive generet af grupper af unge, når man færdes ude (41 pct).
  • Respondenterne i undersøgelsen har derudover svaret åbent på, om der er sket noget i det forgangne år, der har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det er trygt at færdes i København. Det er tilfældet for 25 pct. Besvarelserne er efterfølgende kategoriseret. Den hændelse, der har påvirket flest generelt i København, er bandekonflikt/skyderier (23 pct.). Hvert år vurderes det desuden, om besvarelserne giver anledning til nye kategorier og i 2022 er kategorierne ”Tilråb (evt. racistisk/homofobisk)” (2 pct) og ”Seksuel chikane/frygt for voldtægt” (5 pct.) tilføjet.
  • Bekymringen for at blive udsat for kriminalitet som fx vold, trusler og cykeltyveri er større, end den faktiske andel af københavnere, der udsættes for det. 26 pct. bekymrer sig for vold, mens det kun er 4 pct., der faktisk har været udsat for det.
  • Københavns Kommune har siden 2009 en gang om året gennemført Københavns Tryghedsundersøgelse, der følger udviklingen i københavnernes oplevelse af utryghed i byen.
  • Årets tryghedsundersøgelse er gennemført af Epinion mellem d. 8. december 2021 til d. 1. februar 2022. Et repræsentativt udsnit på 12.939 københavnere blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. Heraf har 3.596 deltaget.