Sideløbende med erhvervsanalyser skal op til syv byrumsforsøg understøtte arbejdet med at udvikle en byrums- og trafikplan for området. Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Grønne oaser, cyklister og gående i skøn forening og byrum, der begrænser støj fra nattelivet. Snart starter en række byrumsforsøg i Middelalderbyen, som skal afprøve, hvordan bydelen på sigt kan få markant færre biler. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen glæder sig til at komme i gang:

– Det har længe været et stort ønske for mig og for mange københavnerne at få så mange af bilerne som muligt væk fra gaden i Middelalderbyen, hvor de smalle gader og hyggelige pladser ikke egner sig til biler. Ved at reducere biltrafikken til det absolut nødvendige kan vi skabe en bydel, der er meget mere attraktiv. Med forsøgene bliver det konkret, og jeg ser frem til at blive klogere på, hvordan vi kan gøre det rarere at bo og færdes i Middelalderbyen, siger hun.

Byrumsforsøgene udspringer af resultaterne fra en dialogproces i 2019. Her kom den nedsatte Borgersamling med 36 repræsentativt udvalgte københavnere med ni anbefalinger til politikerne, som en følgegruppe af repræsentanter fra lokale organisationer og erhvervsliv også blev bedt om at kommentere på. En af anbefalingerne var at prøve løsninger af på forsøgsbasis. Forsøgene på de op til syv prioriterede strækninger kører sideløbende med grundige erhvervsanalyser. De står altså ikke alene, men skal skabe dialog og samle erfaringer hos gadens beboere, erhvervsliv, kulturliv og besøgende – samt finde nye måder at samarbejde på i de kommende permanente løsninger.

Formand for Indre By Lokaludvalg, Bent Lohmann, har siddet i følgegruppen, og han bakker op om forsøgene. Samtidig peger han dog på, at begrænsning af trafik på den lange bane giver nogle udfordringer, som der skal findes løsninger på.

– De forsøg, der er lagt op til, vil give os gode input til debatten om, hvordan trafikken skal reduceres, og de frigjorte byrum kan bruges i fremtiden. Begrænsningen af trafik betyder også udfordringer, blandt andet med varelevering samt for de borgere, der pendler ud af byen, som ikke får dækket deres transportbehov med offentlig transport. Derfor skal vi hjælpe og inspirere hinanden til at finde bæredygtige og fremadrettede løsninger, siger Bent Lohmann.

Forsøgene løber i op til fire måneder og forventes gennemført i perioden juni-september 2021, hvorefter de fjernes igen. Herefter skal forsøgene evalueres og indgå i arbejdet med en samlet byrums- og trafikplan for hele Middelalderbyen. Generelt for alle byrumsforsøgene handler det om at afprøve, hvad pladsen i gaden skal bruges til, når kantstensparkeringen midlertidigt nedlægges på de udpegede strækninger i forsøgsperioden.

Først skal forsøgene godkendes af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 15. marts. Inden da vil oplægget præsenteres for følgegruppen, som dermed også har mulighed for at give deres holdning til kende, inden politikerne sætter gang i arbejdet. Forslag til byrums- og trafikplan forventes forelagt udvalget medio 2022 med henblik på offentlig høring.

Fakta

Forvaltningen har bedt tegnestuerne Lendager, Tredje Natur, Gehl og BIG om idéoplæg til byrumsforsøgene. Idéoplæggene er blevet kommenteret af et ekspertpanel bestående af Mads Nørgaard fra Mads Nørgaard Copenhagen, Bent Lohmann fra Indre By Lokaludvalg, Nanna Hjortenberg fra CHART, Svante Lindeburg fra Golden Days, Klaus Bondam fra Cyklistforbundet, Marianne Spang Bech fra Miljøpunkt Indre By & Christianshavn, Rane Willerslev fra Nationalmuseet og stadsarkitekten.

Her er de syv forsøg, som forvaltningen lægger op til:

1. Vestergade. Forsøget har fokus på natteliv og adfærd. Det undersøges, hvordan indretning af byrummet kan bidrage til at forebygge og begrænse støj fra nattelivet og generende bilkørsel i samarbejde med politiet, Kultur- og Fritidsforvaltningen og beværtningerne. Der nedlægges op til 16 parkeringspladser i forsøgsperioden.

2. Skindergade. Forsøget afprøver indretning som gågade med kørsel tilladt med inspiration fra Strædet. Forsøget undersøger muligheder for levende og varieret hverdagsliv for beboere og besøgende i en gade, hvor fodgængere har første prioritet, hvor der er butikker med levende kantzoner, og hvor der også er steder, der inviterer til ophold, uden at man skal købe noget. Forsøget undersøger balancen mellem kommerciel og ikke-kommerciel brug af byrummet, samt balancen mellem fodgængere, cykler og biler. Der nedlægges 13 p-pladser i forsøgsperioden.

3. Dyrkøb. Forsøget har fokus på at skabe et markant grønnere byrum, en oase for ro og ophold, på en plads der i dag er præget af parkering. Forsøget undersøger mulighed for med midlertidige træer og bænker at skabe intimitet og ro på pladsen langs med Domkirken, så der bliver et grønt hjørne med eftermiddagssol og roligt byliv på den del af pladsen, der er tættest på Fiolstræde/Skindergade. Der nedlægges 19 p-pladser i forsøgsperioden.

4. Frederiksholms Kanal (østsiden på Slotsholmen). Forsøget har fokus på begrønning, ophold og kultur- og historieformidling i samarbejde med kvarterets kulturinstitutioner. Forsøget undersøger, hvordan bænke og træer – samt evt. et element i form af trappe/pavilloner eller lignende – bidrager til ophold med ro og fordybelse, der supplerer Slotsholmens øvrige byrum og atmosfære. Der nedlægges 77 p-pladser i forsøgsperioden.

5. Klosterstræde – Hyskenstræde – Naboløs. Fokus på at skabe en smutvej, en forbindelse mellem Gammel Strand, Strøget og Skindergade med bedre forhold for fodgængere. Forsøget skal bidrage til en hensynsfuld adfærd og balance mellem fodgængere, cyklister og varelevering i det meget smalle byrum og muligt samarbejde med beboere i gaden om midlertidigt grønt. Der nedlægges 14 p-pladser i perioden.

6. Landemærket. Fokus på cykelgade og balancen mellem cykler, gående og varelevering. Forsøget undersøger primært cykeladfærd og fremkommelighed for cyklister samt muligheder for hverdagsliv i balance med gadens beboere, erhverv og institutioner. Der nedlægges 18 p-pladser i forsøgsperioden.

7. Lille Kongensgade – Store Kirkestræde. Forsøget afprøver indretning som ‘gågade med kørsel tilladt’, hvor cykler og biler må køre på fodgængernes præmisser inspireret af Strædet. Fokus på samarbejde med erhvervsliv og kulturinstitutioner, muligheder for hverdagsliv og ophold, både det kommercielle og det ukommercielle byliv. Der nedlægges 9 parkeringspladser i forsøgsperioden.

Det endelige antal forsøg samt udformning af forsøgene afhænger af den politiske behandling, tilladelser fra politi og andre myndigheder, de endelige priser samt øvrige byggearbejder.

Forsøgene undersøger flere af Borgersamlingens anbefalinger, som blandt andet går på en reduktion af parkering med op til 90%, bedre forhold for bløde trafikanter og flere grønne og ukommercielle byrum. Læs mere om Borgersamlingen og hele processen om Middelalderbyen her: Borgersamling om mindre biltrafik i middelalderbyen