Det mener Vesterbro Lokaludvalg om støj, detailhandel og kommende erhverv i området. 

I den netop afsluttede høring om kommuneplantillæg for Godsbaneterrænnet er der blevet spurgt særligt ind til følgende tre spørgsmål:

Støj
Kommunen er i gang med at undersøge, om Godsbaneterrænet skal udlægges som såkaldt transformationsområde. Det vil give Metroselskabets klargøringscenter og Banedanmarks aktiviteter mulighed for at udlede 5 dB mere støj på facaden af boligbyggeri end den normalt tilladte støjgrænse for virksomhedsstøj.

Vedr. muligheden for mere støj er deres holdning klar. Det vil påvirke livskvaliteten hos de berørte beboere, hvis støjen er højere end det normalt tilladte. Støjen vil særligt ramme om natten, hvilket vil påvirke nattesøvn og dermed påvirke uheldigt, set ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv for både voksne og børn.

De anbefaler derfor, at Godsbaneterrænet ikke udlægges som transformationsområde.

Detailhandel
Kommune ønsker ideer og kommentarer til, hvordan detailhandel kan understøtte området i forhold til byliv og i forhold til dem der skal bo og arbejde i området.

Vedr. detailhandel er det vigtigt, at rammerne planlægges, så der, udover de større dagligvarebutikker, også er rum til de mindre erhvervsdrivende som caféer, grønthandlere, bagere, men også butikker af særlig karakter som kunsthåndværkere og socialøkonomiske virksomheder. Eventuelt centralt placeret i torve-område i både syd og nord. Dertil bør det sikres, at der er plads til, at de tidligere DSB træ-lader (BaneGaarden) fortsat kan udvikles.

Erhverv
Kommunen ønsker ideer og kommentarer til, hvordan de sikrer, at planlægningen kan rumme både eksisterende virksomheder og en ny blandet bydel med boliger, erhverv og offentlige institutioner.

Vedr. rammerne for erhverv er det igen deres fokus at både større og mindre virksomheder kan få plads i området. Der er allerede nu håndværkere og kreative virksomheder, som udnytter de unikke rammer i det gamle centralværksted. Med de kommende kommunale funktioner som skole og kulturcenter er der en oplagt mulighed for at bygge videre på det eksisterende miljø for at skabe et sammenhængende læringsunivers med værksteder for børn, unge og voksne i samspil med professionelle håndværkere og kreative erhverv.

De anbefaler at man kigger udenlands, og f.eks. lader sig inspirere af modellen Business Improvement District, som giver private aktører mulighed for at tage mere ansvar for de byrum, som de bor i og driver forretning i.

Derfor er denne høring vigtig
De overordnede rammer for udviklingen af Godsbaneterrænet blev besluttet med kommuneplan 19. Københavns Kommune overvejer at ændre rammerne for lokalplanlægning som de er vedtaget i kommuneplanen. Derfor er der nu en supplerende forudgående høring om kommuneplantillægget, som ændringerne til kommuneplan 19 vil kræve.

Ud over rammerne for planlægning for lokal detailhandel i området, behandler høringen også kommuneplanrammernes afgrænsning i forhold til bl.a. Metroselskabets klargøringscenter og Banedanmarks aktiviteter langs jernbanen.

Deres høringssvar vedr. forudgående høring om kommuneplantillæg Jernbanebyen

Foto: ABW