Seks partier på Københavns Rådhus indgik torsdag aften en aftale i coronaens tegn, da de fordelte midlerne i den såkaldte overførselssag. De blev bl.a. enige om tre hjælpepakker, der skal afbøde coronaens skadevirkninger. Det oplyses i en pressemeddelse Via ritzau.

Torsdag blev partierne bag Københavns Kommunes Budget for 2020 enige om at fordele pengene i den såkaldte overførselssag – forårets ’lille’ budgetaftale, der fordeler de ubrugte midler fra sidste års budget.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.k

Aftalen, der fordeler 580 mio. kr., er præget af ønsket om at afbøde coronaens økonomiske og menneskelige skadevirkninger. Derfor blev partierne bag aftalen, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, SF samt Venstre, enige om tre hjælpepakker:

  • En pakke skal sætte gang i erhvervslivet og give en håndsrækning til især hoteller, restauranter og virksomheder, der lever af turisme og oplevelser. Dette indebærer bl.a., at der åbnes op for udeservering på pladser, i parker og i et vist omfang på p-pladser – under hensyn til områdets beboere. Der opsættes også strømstik til udendørs arrangementer centrale steder i byen, og der gives penge til en kampagne for at tiltrække danske turister til København. Desuden styrkes byggesagsbehandlingen, så byggeprojekter kan komme hurtigt i gang.
  • En pakke skal afhjælpe ensomhed blandt socialt udsatte, bl.a. ved at give mere tid til 1:1 kontakt, til at ledsage og til aktiviteter. Der er også penge til at opspore udsatte børn.
  • En hjælpepakke skal afhjælpe ensomhed blandt ældre på plejehjem og modtagere af hjemmepleje, ved bl.a. at give mere tid til kontakt og ved at hjælpe ældre i gang med digital kommunikation, så de fx kan tale med familien via iPad.

”Jeg er glad og stolt over, at vi på Københavns Rådhus står sammen om at bakke op om de mange, hvis liv og hverdag er præget af Covid-19 krisen. Vi taler om mennesker, der er i fare for at miste deres livsværk, om byens udsatte og ældre, som oplever stor ensomhed. Og om vores børn, der også har oplevet, at deres hverdag har været helt anderledes, end den plejer, under de sidste par måneders nedlukning af samfundet”, siger overborgmester Frank Jensen (S).

Der afsættes i aftalen også penge til at kompensere forældre, som for tiden passer deres børn hjemme i stedet for at sende dem i daginstitution, ligesom der afsættes 130 mio. kr. til øget ledighed og 40 mio. til uforudsete udgifter som følge af corona.

Aftalen bruges også til at dække en række udgifter, der er opstået, siden budgettet blev indgået, bl.a. på børneområdet. Her blev det aftalt at starte daginstitutioner op til 10 børnegrupper i Tingbjerg og 336 KKFO-pladser, når bydelen vokser med bl.a. private boliger. Det blev også aftalt at løse kapacitetsproblemer i Ørestad med genhusning af klasser fra Ørestad skole i lejede lokaler i Fields og at starte Skolen på Hannemanns Allé op lokalt i bydelen i stedet for at flytte børnene længere væk – hvilket har været et stort ønske for forældre i Ørestad.

Der er også givet penge til en lang række vigtige sociale foranstaltninger: Genhusning af borgere fra Mændenes Hjem, der skal sættes i stand, transitprogram for udenlandske migranter, sociale viceværter ved H17 i Kødbyen og ved skæve boliger rundt i byen. Der gives også penge til flere medarbejdere på herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej, ligesom der gives midler til en opsøgende social indsats fra kommunens hjemløseteam i forbindelse med oprydningen af de ulovlige fartøjer i Erdkehlgraven ved Christiania.

Endelig er der afsat midler til, at byens fysiske rammer fungerer bedre: til at oprette et større antal p-pladser til erhvervsparkering, til at udbygge muligheden for delebiler, til toiletter på Amager Strand og Basargrunden på Nørrebro. Og til at fuldende havnebussernes rute til Orient Kaj i Nordhavn og bygge tre nye stop. Samtidig blev også af sat en pulje til at styrke biodiversiten og den vilde natur i byen.

Parterne blev også enige om at udvide antallet af badezoner i Københavns Havn – og at tage den fredede bygning på Vesterbrogade 59, der tidligere husede Københavns Museum, af salgslisten for at beholde det fine palæ til kommunale formål. Endelig blev man enige om at styrke huslejenævnet, så klager over opskruet husleje kan behandles hurtigere.

Vedlagt faktaark om aftalen Coronahjælp og kernevelfærd: 1. København i gang igen, 2. Kernevelfærd i hverdagen, 3. Gode rammer for et godt og aktivt københavnerliv

Parterne siger om aftalen: 

Budgetordfører Karina Vestergård Madsen (EL): ”Coronakrisen har været særlig hård ved byens ensomme ældre og samfundets mest udsatte grupper. Derfor er jeg glad for, at partierne står sammen om hjælpepakker, der skal hjælpe dem gennem den svære tid. Aftalen sætter samtidig en klar retning for et grønnere København, hvor vi udbreder brugen af delebiler og fortsætter arbejdet med at sikre en nedrivning af Bispeengbuen. Endelig er der et tiltrængt løft til kulturlivet, flere badezoner og muligheden for at inddrage parkeringspladser til byliv og udeservering”.

Kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Alt.): ”Jeg er rigtig glad på københavnernes og kulturens vegne over, at det med aftalen er lykkedes at stoppe salget af den ikoniske københavnerbygning på Vesterbrogade 59, så den fortsat er på kommunale hænder. Derudover er der også gode tiltag for både foreningslivet og badelivet i Københavns havn. Det grønne blev der også plads til. For Alternativet er det vigtigt, at den grønne omstilling altid prioriteres, også i en tid med corona”.

Socialborgmester Mia Nygaard (R): ”Overførselssagen står i år i krisens tegn. Vi har haft en bunden opgave med at finde gode og tiltrængte løsninger for byens borgere og virksomheder. Som socialborgmester er jeg glad for, at det er lykkes at finde penge til en akut hjælpepakke til socialområdet, som bl.a. rummer en ekstraordinær indsats mod ensomhed via ledsagelse, en ny fremskudt substitutionsbehandling i misbrugsmiljøerne og flere indsatser overfor udsatte børn. Derudover er vi i Radikale Venstre glad for de andre hjælpepakker. Og så ser vi frem til et konkret bud på, hvordan vi kan rive Bispeengbuen ned og erstatte den med et attraktivt, grønt byrum. Det har også været vigtigt for os at sikre, at centrale kulturevents som Priden kan flytte over på digitale platforme i lyset af krisen”.

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF): ”Vores ældre og mest sårbare borgere bliver ramt dobbelt af Covid-19. For det første har de større risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet. For det andet har mange været isoleret fra omverdenen og deres nærmeste gennem lang tid, og det er gået ud over livskvaliteten. Derfor giver vi nu de ældre en tiltrængt håndsrækning, som skal være med til at give bedre trivsel og forebygge ensomhed”.

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V): “Det glæder Venstre, at aftalen indeholder penge til at tiltrække flere turister og konferencer, parkeringspladser til byens håndværkere og hjælp til restauranter i form af udeservering. Det har været vigtigt for os ikke at belaste borgerne med støj og skrald, og at der ikke inddrages p-pladser i områder med meget høj parkeringsbelægning. Endelig er vi tilfredse med aftalens fokus på øget tryghed, bl.a. bedre belysning og akutpulje til byens ghetto-områder”.