Nyt samarbejde skal bidrage til at gøre København CO2 neutral i 2025. Elever på kommunens folkeskoler deltager i projektet.

I de store danske kommuner findes skolebygninger, der ikke ”taler” sammen.
Vand- og luftfugtighedsmålere samt varmevekslere kommunikerer ikke i det samme elektroniske sprog. Nogle af disse målere skal endda stadig aflæses manuelt. Det besværliggør indsamlingen af valide data og kan i sidste ende have en utilsigtet effekt. Både for miljøet og potentielt også for de mennesker, der færdes i bygningerne.

Med det afsæt og Københavns Kommunes vision om at være CO2 neutral i 2025, deltager København i et omfattende tværfagligt og professionelt samarbejde. Samarbejdspartnerne er bl.a. Høje-Tåstrup Kommune, CLIMAID, DTU, KU og Realdanias ekspertudvalg. Baggrunden for samarbejdet er pilotprojektet ”Skoleklima.dk”.

Idéen med projektet er at præsentere og implementere et webbaseret værktøj, hvor både elever og undervisere på skoler kan overvåge indeklimaet. For at gøre indeklima til et mere håndgribeligt begreb, bliver det aktuelle indeklima og energiforbrug synliggjort for lærere og elever via webplatformen ”Skoleklima.dk”.

Platformen har en tilhørende app, der gør det nemt at overskue indeklimadata. App’en har også den funktion, at elever og undervisere kan tilføje deres egne bedømmelser af det aktuelle indeklima. Klimadata bliver efterfølgende formidlet til brugerne via grafer og infografik. Visualiseringen af indeklimaet har flere ben at gå på. For det første hjælper det med at identificere lokaler, som bruger unødig energi eller har et belastet indeklima. For det andet forventes det, at visualiseringen af indeklimaet vil være med til at lette overgangen til den digitale løsning ”Skoleklima.dk”, samt motivere den adfærdsændring, der er nødvendig for, at projektet bliver en succes.

Adfærdsændringer kan f.eks. være, at elever og undervisere bliver bevidste om, hvad det betyder for indeklimaet og energiforbruget, når der f.eks. luftes ud, mens radiatorer er tændte. Et andet vigtigt fokus kan være, at eleverne bliver opmærksomme på, hvad et højt CO2-niveau i lokalet betyder for deres koncentration i løbet af dagen.

De første skridt på vejen er allerede taget og Energiteamet i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning er i fuld gang med at opsætte klima-målere på skoler rundt om i kommunen. De data, som målerne opsamler, hjælper skolerne med at overvåge energiforbruget og indeklimaet i de lokaler, hvor målerne er opsat. ”Skoleklima.dk” gør, at man let kan få et overblik over indeklimaet, og komplekse data kan downloades som gennemskuelige rapporter til videre bearbejdning eller brug.

Endemålet er at effektivisere driften mod et optimeret indeklima og energiforbrug. Derudover giver projektet et solidt datagrundlag for kommunen, når der uddeles renoveringsmidler til skolerne i København.

Med ”Skoleklima.dk” vil eleverne blive mere bevidste om klimaproblematikker samtidig med, at deres skolebygninger energioptimeres. ”Skoleklima.dk” iværksættes i efteråret 2019 og forventningen er, at projektet vil være fuldt implementeret på den københavnske testskole, Tagensbo Skole, i efteråret 2020.

Fakta om IC-metre.
Et IC-meter er en lille boks, der opsættes i et udvalgt lokale
Boksen modtager data både inde og ude.
Udendørs vedrører det vejrforhold, så som vindstyrke og-retning, temperaturer og luftfugtighed. Disse data hentes fra DMI.dk.
Indenfor opsamler IC-metret matriklens egne energidata i form af rumtemperaturer, støjniveau, CO2niveau og luftfugtighed. Disse data omsættes i skyen, til reelle nøgletal for givne matrikels indeklima og energiforbrug.
Data kan downloades og udskrives som datafiler, eller indeklimarapporter.

Se pressemeddelsen her.