Kommunens budget for 2024 ligger nu fast. Nogen af Vesterbros mest udsatte får en tiltrængt håndsrækning, men derudover er budget-24s Vesterbro-afkast noget skrabet.

Foto: ABW

Som altid kigger Vesterbro Lokaludvalg budgettet efter med Vesterbro-brillerne på, når kommunens budget for næste år bliver offentliggjort.

De er som udgangspunkt tilfredse med, at Vesterbros hårdt pressede stofscene får ekstra midler, helt konkret til Mændenes hjem, Café Dugnad og til Reden. Men de bemærker samtidig at den sociale bevågenhed ikke rakte til at inkludere et bedre tilholdssted til brugerne af lommeparken ved Enghave Plads.

Hundeejerne på Vesterbro kan nu endelig se frem til mere konkrete planer for en hundeløbegård på Vesterbro, Ungdommens Demokratihus sikres og der ser ud til at en løsning på Kødbyens vedligeholdelsesefterslæb kommer et skridt nærmere en løsning – alle sammen gode ting for vores bydel.

Den helt store knast er der dog forsat ingen løsning på – nemlig den manglende løsning på, hvordan Jernbanebyen skal forbindes med resten af Vesterbro, f.eks. ved en bro fra Ingerslevsgade over banelegemet til Jernbanebyen.

Her en Vesterbro-oversigt over årets budgetaftale.
Det sociale område
Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermest udsatte borgere

På grund af praksisændring var det ikke længere muligt at finansiere natcaféen Kontaktstedet, der hører under Mændenes Hjem, over taksterne. Der afsættes med budgettet midler til at finansiere driften af natcaféen Kontaktstedet

Fuld weekendåbent i Café Dugnad

Der afsættes midler til forhøjelse af Café Dugnads bevilling, så der er mulighed for at udvide åbningstiderne i weekenden, så de svarer til åbningstiderne på hverdage.

Videreførelse af bevilling til Reden

Videreførelse af bevilling til Reden til at dække basale behov som mad, søvn, beskyttelse og omsorg til socialt udsatte kvinder.

Ekstra bevilling til Reden

Ekstra bevilling til Reden til at dække basale behov som mad, søvn, beskyttelse og omsorg og med særligt fokus på brobygning til psykiatrien.

Screeningsbevilling vedr. etablering af et eller flere stofindtagelsesrum forbeholdt kvinder

Der afsættes midler til en screeningsbevilling til et eller flere stofindtagelsesrum forbeholdt kvinder med formålet at skærme socialt marginaliserede kvindelige stofmisbrugere i København

Midlertidigt stofindtagelsesrum eller anden afskærmning til injektion og om muligt rygning

Frem mod overførelsessagen udarbejdes et forslag om etablering og drift af et midlertidigt stofindtagelsesrum eller anden afskærmning til injektion og om muligt rygning – dette med henblik på hurtigst muligt at skabe en akut skærmning af kvinderne frem til, at et permanent stofindtagelsesrum er etableret.

Kultur og fritid
Ungdommens Demokratihus

Tilskud til Ungdommens Demokratihus fortsættes. Målet med det organisatoriske arbejde i Ungdommens Demokratihus er at bidrager til den demokratiske dannelse hos unge københavnere.

Midlertidige aktiviteter i 2024 i Musikhuset København

Et midlertidigt driftstilskud til Foreningen Musikhuset København, så der kan foregå aktiviteter i ejendommen, indtil denne forventeligt lukker for renovering ultimo 2024.

Trafik og byrum
Undersøgelse af cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge, Vesterbro-Kgs. Enghave

Undersøgelsen har til formål at kvalificere den løsning for en ny bro, som blev anbefalet i Teknik- og Miljøudvalget på baggrund af den gennemførte screening. Den skal undersøge de tekniske forhold samt trafikale løsninger ved brolandingerne og tilknytningen til den eksisterende infrastruktur. Beboerne og andre relevante parter skal inddrages i processen.

Etablering af hundegård ud for Sønder Boulevard 18-28

For at fremme forholdene for hundeejere i området afsættes midler til at etablere en hundegård på Sønder Boulevard. Den præcise placering undersøges i dialog med lokaludvalg i forhold til området Enghavevej og Sønder Boulevard.

Hensigtserklæring om håndtering af vedligeholdelsesefterslæb i Kødbyen 46

Økonomiforvaltningen afsøger fondsmuligheder og muligheder for alternativ finansiering af vedligehold i Kødbyen. Lejere i Kødbyen vil løbende blive inddraget og orienteret. Forslag til håndtering af vedligeholdelsesbehovet i Kødbyen, herunder helt eller delvist salg, vil indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2023-2024 eller budget 2025.

Rammerne for dette års budgetaftale

Før sommer indgik partierne bag budgetaftalen en principaftale om budget 2024 og budget 2025 for Københavns Kommune., hvilket betød at nogle af midlerne var fastlåste inden de netop afsluttede budgetforhandlinger.

Derfor og pga. høje bundne kommunale udgifter for 2024, har der ikke været et stort budget at forhandle om, hvilket desværre kan ses på, hvilke budget-poster der kunne kommer Vesterbro til gode.

Deres input til budgetforhandlingerne

Inden forhandlingerne gik i gang, sendte de deres Vesterbro-input til politikkerne på Rådhuset. Du kan se deres  input til budget24 her

Læs her.