Handlingsplan med otte konkrete tiltag skal hjælpe københavnske fattige børn og deres familier ud af fattigdom.

Fem ud af syv forvaltninger på Københavns Rådhus står bag en handlingsplan med løsningsforslag til at mindske antallet af københavnske børn, der lever i fattigdom. Handlingsplanen er nu blevet godkendt. Den indeholder otte selvstændige løsningsforslag og udspringer af et forslag fra Radikale Venstre, som ønsker at sætte fokus på og afhjælpe problemet. Løsningsforslagene er udmøntet i otte budgetnotater, som kan indgå i budgetforhandlingerne for budget 2020.

”Det er meget positivt, at der her på tværs af partier i Københavns Kommune er en bred enighed om, at vi selvfølgelig skal arbejde for at mindske gruppen af fattige børn i København. Handlingsplanen er et skridt på vejen til at løse den udfordring,” siger socialborgmester Mia Nyegaard (R).

Gældsrådgivning og aktivering i fritidsliv.
I de tiltag fra handlingsplanen, som Socialforvaltningen spiller en rolle i, lægger forvaltningen op til, at flere gældsrådgivere skal arbejde målrettet med børnefamilier i fattigdom. Gældsrådgivningen kan varetages af en frivillig organisation eller af Socialforvaltningen. Forslaget indebærer en samlet udgift på 4,8 mio. kr. i 2020-2023.

Derudover er Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen enige om, at introduktion til og fastholdelse i fritidslivet kan have en positiv effekt for fattige familier og afbøde mange negative konsekvenser af fattigdom. Løsningsforslaget lægger bl.a. op til sociale partnerskaber med foreninger, der laver aktiviteter målrettet fattige familier, flere forløb med Idrætsprojektet og et øget samarbejde med Fritidsguiderne. Forslaget indebærer en samlet udgift på i alt 15,4 mio. kr. i 2020-2023.

Allerede eksisterende sociale indsatser for børn i fattigdom.
Socialforvaltningen arbejder allerede for at hjælpe fattige børn i København ud af fattigdom. Det sker bl.a. ved, at udsatte familier tilbydes individuel og familieorienteret støtte, f.eks. familiebehandling i kommunens familiehuse, støtte i hjemmet, kontaktpersonordning mv.

Derudover har Socialforvaltningen også stort fokus på de bagvedliggende årsager til fattigdom, og hvilke konsekvenser fattigdom kan have for en familie. Der kan være tale om udfordringer, som blandt andet afhjælpes gennem misbrugsbehandling, kriminalitetsforebyggende indsatser og mere helhedsorienterede indsatser på tværs af forvaltninger, hvor beskæftigelses- og sociale indsatser for udsatte familier koordineres bedre.

Handlingsplanen som del af budgetforhandlingerne.
Ud over sociale indsatser indeholder handlingsplanen også tiltag inden for bl.a. beskæftigelse af forældre i fattige familier og målrettet arbejde med fattige børn på daginstitutionsområdet.

Ud over de konkrete løsningsforslag indgår der ligeledes i handlingsplanen, at antallet af fattige børn i København fremover skal opgøres årligt, hvilket kommer til at indgå i den årlige nøgletalspublikation Status på København.

For at handlingsplanen og løsningsforslagene kan gennemføres, kræver det økonomi. Løsningsforslagene er derfor omskrevet til budgetforslag, som kan blive en del af budgetforhandlingerne for budget 2020.

FAKTA OM FATTIGE BØRN I KØBEHAVN.
Der findes ikke nogen officiel national fattigdomsgrænse i Danmark, men Danmarks Statistik har udviklet en indikator for, hvornår der er tale om relativ fattigdom.
Økonomiforvaltningen har udarbejdet analyser, der belyser, hvem de økonomisk fattige børn og deres familier er. Analyserne er beregnet på tal fra 2017 og viser, at ca. 6.300 københavnske børn i 2017 levede i relativ fattigdom. 1.400 af de 6.300 børn levede også under relativ fattigdom tre år senere, hvilket svarer til ca. 1,5 % af alle københavnske børn. København ligger højere end landsgennemsnittet for børn i relativ fattigdom.
De fleste er af ikke-vestlig herkomst og mange bor i boligområder, der optræder på statens liste for ghettoer. Mange af børnene lever med en enlig forælder, ligesom nogle oplever sociale udfordringer.
Børnene lever som oftest i relativ fattigdom, fordi deres forældre er uden beskæftigelse. Kontanthjælp er den hyppigste forsørgelsesydelse, som forældrene er på.

Læs indstillingen her.