Med budget 2021 er der afsat penge til bedre normeringer og styrket kvalitet i Københavns daginstitutioner. Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Københavns Kommunes nye budget for 2021 blev endeligt vedtaget af politikerne i borgerrepræsentationen den 1. oktober. Dermed er der en række store og vigtige tiltag på vej, som i en samlet ’børnepakke’ skal udvikle og styrke kvaliteten i byens vuggestuer og børnehaver.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Med budgetaftalen bliver der investeret massivt i Københavns daginstitutioner. Både i flere hænder og høj pædagogisk kvalitet. København gør tre ting. Der afsættes penge til at ansætte flere medarbejdere, uddanne flere pædagoger og til at skabe en ny pædagogisk ledelsesuddannelse.

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) siger: ”Vi går foran i København og indfører minimumsnormeringer tre år tidligere end vedtaget på Christiansborg. Minimumsnormeringer er et stort skridt i den rigtige retning. De første år af et barns liv er de mest afgørende for barnets udvikling og videre vej i livet. Derfor er det så vigtigt med høj kvalitet i alle vores daginstitutioner.” ”Men minimumsnormeringer kan ikke stå alene. Pædagogisk kvalitet handler ikke kun om antallet af hænder. Det handler også om at sikre god ledelse og højt kvalificerede pædagoger, der sammen kan skabe et stærkt fagligt miljø, der danner, udvikler og drager omsorg for vores børn.”

København fremrykker minimumsnormeringer.
Som den store post i budgettet er der afsat 449 mio. kr. til at indføre minimumsnormeringer i København allerede fra 2022 og ikke først 2025, sådan som Folketinget har lagt op til.

Pengene til bedre normeringer ude i institutionerne stiger løbende frem mod 2022, hvor der vil være råd til 448 flere årsværk i de københavnske daginstitutioner målt i fuldtidsansatte pædagogiske medarbejdere. Allerede fra 2021 fordobler Københavns Kommune statens tilskud til minimumsnormeringer, hvilket giver råd til 327 flere årsværk.

Men det er en reel udfordring for byens institutioner, at der er mangel på pædagoger i hele landet og særligt i hovedstadsområdet. Ledigheden for pædagoger er i bund, og færre søger ind på pædagoguddannelsen.

Styrket rekruttering.
Derfor er der i budget 2021 også afsat penge til at styrke rekrutteringen og uddannelsen af flere pædagoger. I København vil vi fx videreuddanne endnu flere af vores dygtige pædagogmedhjælpere til pædagoger.

Københavns Kommune arbejder også sammen med de faglige organisationer på at få flere af vores dygtige pædagoger til at gå fra deltidsstillinger til fuldtidsstillinger.

Desuden har København sammen med en række andre hovedstadskommuner foreslået en ny uddannelse til meritpædagog. Den er for akademikere, der føler, at de er havnet på en forkert hylde.

De skal kunne blive pædagoger på lidt over to år med løn under uddannelsen. Interessen er stor. Og med det nye budget er der afsat penge til ordningen. Og ansøgningen bliver forhåbentligt snart godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ny pædagogisk ledelsesuddannelse.
Høj kvalitet i børnehøjde kræver også ledere, som kan udvikle det pædagogiske personales arbejde med kerneopgaven. Lederne skal være klædt bedst muligt på til opgaven. Derfor har vi som det tredje også afsat penge til en ny og praksisnær to-årig efteruddannelse for pædagogiske ledere i København.

Tilsynet udvikler den pædagogiske kvalitet.
Københavns Kommunes pædagogiske tilsyn laver hvert år en tilsynsrapport for de enkelte institutioner. Det er et værktøj til at udvikle den pædagogiske kvalitet. Tilsynet har den positive effekt, at ledere og pædagoger i større grad reflekterer over egen praksis. Hvad gør vi godt, hvad kan gøres bedre, og hvad SKAL gøres bedre.

København har indført et meget ambitiøst pædagogiske tilsyn udviklet i samarbejde med førende pædagogiske forskere. Og indsatsen har båret frugt. Fra 2018 til 2019 er antallet af daginstitutioner, som vurderes at have behov for at rette op på forhold på mindst to områder, bragt ned med næsten en tredjedel – fra 41 til 28 ud af byens 366 daginstitutioner.

Øget åbenhed og forældreinddragelse.
I sommeren 2019 indførte Københavns Kommune en styrket opfølgning på vores pædagogiske tilsyn, så udfordrede institutioner hurtigere og mere effektivt får hjælp og støtte af forvaltningen.

Samtidig blev der indført større åbenhed, så du altid kan se den seneste tilsynsrapport på institutionens hjemmeside. Inddragelsen af forældrene blev også styrket.

Derfor er det nu et krav, at der sammen med tilsynsrapporten også på hjemmesiden findes et referat af forældrerådets/bestyrelsens drøftelse af tilsynsrapporten, og at den endelige tilsynsrapport skal drøftes som et fast punkt på det årlige forældremøde for alle institutionens forældre.