Regeringen og Danske Regioner har aftalt en fælles ambition om, at behandlingsefterslæbet i sundhedsvæsenet afvikles i løbet af 2022, så patienterne ikke oplever længere ventetid end normalt. Regeringen vil sikre de nødvendige ressourcer, så den ekstraordinære indsats ikke går ud over andre aktiviteter på sundhedsområdet.

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om at afvikle behandlingsefterslæbet og normalisere ventetiderne i sundhedsvæsenet. Nogle patienter i sundhedsvæsenet oplever lige nu en længere ventetid end normalt på deres behandling, fordi dele af den planlagte og ikke-tidskritiske aktivitet i sygehusvæsenet er blevet udskudt på grund af COVID-19 og bemandingsmæssige udfordringer. Med aftalen er regeringen og Danske Regioner enige om ambitionen om, at efterslæbet afvikles i løbet af 2022. Samtidig er parterne opmærksomme på, at der kan være særlige omstændigheder eller forhold på enkelte områder.

Regeringen vil sikre de nødvendige ressourcer til regionerne, så den ekstraordinære indsats med afvikling af behandlingsefterslæbet ikke går ud over andre områder og aktiviteter på sundhedsområdet i 2022. Det vil blandt andet omfatte indsatser som merarbejdsbetaling for ekstraaktivitet og afvikling af aktiviteter på private sygehuse. Der vil også blive set mod et samarbejde med Sundhed Danmark om at gøre mest mulig brug af den private kapacitet under hensyntagen til, at bemandingen på de offentlige sygehuse ikke bliver udhulet.

Sundhedsvæsenet har opretholdt aktiviteten på det akutte område og udført behandlinger af tidskritisk karakter på det planlagte område. I afviklingen af behandlingsefterslæbet vil den øvrige indsats i sygehusvæsenet, herunder den akutte og livstruende indsats, fortsætte som nu, så patienter med fx livstruende forhold får behandling i tide.

Sundhedsministeren, regionsformænd for alle regioner og Danske Regioner vil løbende drøfte status på afviklingen af behandlingsefterslæbet blandt andet med afsæt i en skriftlig status hvert kvartal fra regionerne. Her vil behandlingen af patienter med blandt andet kræft og hjerteproblemer også blive fulgt. Der nedsættes samtidig en task force, som drøfter status månedligt.

Kilde.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk