Med budgetaftalen øremærkede politikerne 26,5 mio. kr. til at få nedbragt en pukkel på 1.200 byggesager og dermed også sagsbehandlingstiden.

Overgangen til et nyt bygningsreglement i juni 2018 har vist sig at være en større udfordring for Københavns Kommune end oprindeligt forudset. Medarbejderne har brugt længere tid på at behandle sagerne, og derfor har forvaltningen nået at behandle færre sager, end tidligere. Nu har politikerne i forbindelse med aftalen om kommunens budget for 2020 afsat 26,5 mio. kr. til flere sagsbehandlere de kommende to år samt et løft af kompetencerne hos medarbejderne, så de bliver bedre i stand til at sagsbehandle efter det nye bygningsreglement. Endelig er der givet penge til håndtering af en stor stigning i sager uden nationale servicemål såsom aktindsigter og lovliggørelsessager.

Allerede inden budgetforhandlingerne gennemførte Teknik- og Miljøforvaltningen en række justeringer for at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Disse justeringer fastholdes for at sikre flest muligt hænder og hoveder til sagsbehandlingen. Blandt andet er Center for Bygningers dialogteam sat i bero på forsøgsbasis for at frigøre ressourcer til sagsbehandling. Til gengæld styrkes vejledningen i Kundecenteret. Også betjeningen af Center for Bygningers hovedtelefonnummer styrkes. Københavnere og virksomheder med store, komplekse byggesager vil dog fortsat kunne få aftaler om forhåndsdialog.

Herudover bliver der indgået frivillige aftaler om over- og merarbejde i 2019, som finansieres inden for forvaltningens egen ramme. Herudover undersøger forvaltningen muligheden for at gøre brug af ekstern bistand til sagsforberedende arbejde. Endelig indføres en praksis, hvor en sag afvises, når ansøgningsmaterialet efter de to første runder dialog med ansøger stadig ikke er fyldestgørende.

På kort sigt vil der være en risiko for, at kunderne vil opleve tiltagene som en serviceforringelse. Men tidligere undersøgelser af kundetilfredsheden har vist, at sagsbehandlingstiden er den enkeltfaktor med størst betydning for tilfredsheden med byggesagsbehandlingen.

Læs mere her.