Medarbejderne i byens dagtilbud og skoler har fortsat høj trivsel i jobbet, viser ny trivselsmåling, men på flere trivselsspørgsmål er der små fald.

Foto ABW

-Vi har en rigtig god arbejdsplads, men vi skal være opmærksomme på de små tegn på, at det er blevet lidt hårdere at gå på arbejde, siger administrerende direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Tobias Børner Stax.

Det er to år siden, medarbejderne i København sidst blev spurgt om deres trivsel i jobbet. Og svarene i den nye trivselsmåling, der blev gennemført dette forår, ligger fortsat højt for pædagoger, pædagogmedhjælpere, lærere og ledere i Københavns skoler og dagtilbud og blandt alle de andre faggrupper ansat i forvaltningen.

Den generelle trivsel ligger på 5,6 på en skala, hvor 7 er højeste score, og det er udtryk for en arbejdsplads med god trivsel. Men ser man nærmere på de enkelte trivsels-temaer, er der i år et fald på fem ud af 10 trivselsspørgsmål sammenlignet med 2021-undersøgelsen.

En lille tilbagegang på 0,1 ses på de fire temaer “trivsel og motivation”, “nærmeste leder”, “håndtering af krav i arbejdet” og “fysisk arbejdsmiljø”, mens teamet “læring og udvikling”, er faldet med 0,3 – dog er formuleringen af spørgsmålet her ændret en smule, og faldet spores på tværs af hele kommunen.

Samlet set vidner trivselsundersøgelsen om en god arbejdsplads, men de små fald indikerer, at vi sammen med medarbejderne skal gøre lidt ekstra ud af vores opfølgning på undersøgelsen, mener administrerende direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen Tobias Børner Stax.

-Overordnet set fortæller medarbejderne med deres svar, at de er glade for deres job, deres opgaver og deres arbejdsfællesskaber. Men vi skal være meget opmærksomme på de fald i trivslen, som vi ser her, for det siger mig, at medarbejderne oplever det som lidt hårdere at gå på arbejde, end de gjorde før, siger han.

Glad for jobbet i krisernes tid
Faldet i medarbejdernes trivsel kan hænge sammen med en bredere samfundsmæssig tendens. De mange beretninger om unge menneskers stigende mistrivsel, fortællingerne om manglende ressourcer og ledige stillinger, der er svære at besætte. Den gennemgående vinkel i medierne handler om den offentlige sektors utilstrækkelighed. Sjældent støder vi på ros af de mange ansatte, der hver dag driver velfærdssamfundets tilbud, mener Tobias Børner Stax.

– Jeg tror vi bliver påvirket af, at vores arbejde så ofte præsenteres som utilstrækkeligt. Som lærer, pædagog, medhjælper m.fl. vil vi gøre en positiv forskel i andres liv, og som mennesker har vi brug for at vi lykkes. Jeg vil her først minde alle om den store ros, som vores borgmester konsekvent giver til vores ansatte, og konstatere, at vi som ledere har en vigtig opgave med at sikre, at medarbejderne er helt klar over, hvad forventningerne til dem er, og hvor ofte de gør det vi forventer, rigtig godt. Det bliver vigtigere i en tid hvor den offentlige tale fra ‘de store dyr på savannen’ – fx Christiansborg-politikere, fagforeninger, interesseorganisationer og medier – så entydigt lever i skuffelsens og krisernes tid. Her er det vores arbejdsfællesskab, vores kollegaer, ledere og hverdagen, der er fyldt med meningsfuldhed. Det er rummet, hvor vi holder fast i det fede ved vores arbejde og vender de ting, der er vanskelige, som frustrerer og som vi sammen gerne vil ændre på. Nok særligt, at det er svært at rekruttere, og at så mange børn og unge fortæller, at de ikke trives godt i deres fællesskaber, siger Tobias Børner Stax.

86% vil anbefale deres arbejdsplads til andre
De to temaer, som med 5,8 scorer højest i undersøgelsen, er ’Indhold i arbejdet’ og ’Ledelsen’, mens medarbejderne giver den laveste karakter, 4,8 til temaet ’fysisk arbejdsmiljø’

86% svarer ja til spørgsmålet, om de vil anbefale andre at søge en stilling på deres arbejdsplads. Næsten lige så mange, 84%, regner med, at de bliver på deres nuværende arbejdsplads de næste to år.

-Det er rigtig positivt, at så mange er glade for deres arbejdsplads og også vil anbefale den til andre. I en tid, hvor arbejdslivet som lærer, pædagog eller medhjælper ofte bliver problematiseret og ”talt ned”, og vi i stigende grad mangler uddannet personale til at tage sig af byens børn og unge, så er det her jo en klar indikation på, at der er nogle rigtig stærke arbejdsfællesskaber derude, som vores medarbejdere grundlæggende er rigtig glade for at være en del af, siger Tobias Børner Stax.

Vi skal reducere antallet af oplevelser af vold, trusler og andre krænkelser
Trivselsundersøgelsen 2023 viser også, at der stadig er mange medarbejdere, som bliver udsat for krænkende adfærd.

17 % af medarbejderne svarer, at de har været udsat for fysisk vold – typisk fra de børn eller unge, de tager vare på. Fysisk vold er i undersøgelsen defineret som ”angreb mod kroppen i form af fx spark, slag, skub, benspænd, fastholdelse, kast med genstande, bid, niv, krads, spyt, overfald, kvælningsforsøg og knivstik”. Det kan være alt fra vuggestuebarnet, der kradser sin pædagog, til teenageren, der eksploderer i vrede og kaster en stol efter sin lærer.

Også lidt flere end i 2021 rapporterer om andre former for krænkende adfærd som fx trusler om vold, mobning eller seksuel chikane, og denne gang er medarbejderne også specifikt blevet spurgt, om de har følt sig diskrimineret.

Flere yngre medarbejdere rapporterer om krænkende adfærd. Lidt flere kvinder end mænd oplever seksuel chikane. Modsat er der flere mænd end kvinder, der oplever trusler om vold. Men uanset hvilken krænkelse, så er stigningen noget, der skal tages hånd om, siger Tobias Børner Stax.

– Vi skal have antallet af krænkelser ned. Og de mange medarbejdere, der i undersøgelsen her rapporterer, at de har været udsat for vold, trusler eller andre former for krænkelser, kalder på, at medarbejdere og ledere skal arbejde endnu mere systematisk med at forebygge det. Arbejdspladserne, forvaltningen og medarbejderne skal sammen finde løsninger, for vi skal have kurven vendt. Det skal være trygt at gå på arbejde, siger han.

Trivselsundersøgelsen 2023 – sådan følger vi op
Med årets trivselsundersøgelse i hånden skal ledere og medarbejdere på de enkelte skoler, dagtilbud og andre arbejdspladser nu følge op på deres lokale resultater. Sideløbende skal resultaterne drøftes i HovedMED, der skal lytte til input fra alle dele af vores organisation, der kan forbedre trivslen.

Forvaltningens HR-afdeling vurderer desuden, hvor der er særligt behov for opfølgning. Der er afsat ressourcer hos Arbejdsmiljø København til at hjælpe de enkelte arbejdspladser med blandt andet at forebygge krænkende adfærd.

Der er desuden i Københavns Kommune oprettet en anonym klageadgang, som er placeret i Arbejdsmiljø København. Formålet med denne er at varetage henvendelser om seksuel chikane, hvor arbejdspladser kan få rådgivning. I efteråret 2023 gennemføres en undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd i Københavns Kommune. En undersøgelse, som blev gennemført første gang i foråret 2022. Sigtet er at komme uønsket seksuel adfærd på arbejdspladsen til livs.

Fakta

 •  Trivselsundersøgelsen 2023 blev gennemført i perioden 1.marts – 21.marts.
 • 85 procent af de 17.553 medarbejdere i Børne- og Ungdomsforvaltningen har svaret på trivselsundersøgelsen. Hovedparten af medarbejderne i forvaltningen er lærere og pædagogisk personale i både skoler, dagtilbud, fritidstilbud og ungdomsklubber.
 • Medarbejderne har vurderet en række udsagn på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er den mest positive vurdering. Generelt vurderes alt over 4 til at være acceptabelt, mens resultater over 5 vurderes som rigtig fint.

Udvalgte resultater fra trivselsundersøgelsen blandt ansatte i Børne-og Ungdomsforvaltningen 2023

 • Trivselsundersøgelsens 10 overordnede temaer. (I parentes, vurderingen fra den forrige undersøgelse i 2021)
  • Trivsel og motivation: 5,6 (5,7)
  • Indhold i arbejdet: 5,8 (5,8)
  • Arbejdsfællesskaber: 5,5 (5,5)
  • Indflydelse: 5,1 (5,1) (*)
  • Nærmeste leder: 5,6 (5,7)
  • Ledelsen: 5,8 (5,8)
  • Læring og udvikling: 5,2 (5,5) (*)
  • Håndtering af krav i arbejdet: 5,4 (5,5)
  • Fysisk arbejdsmiljø: 4,8 (4,9)
  • Sundhedsfremme: 5,3 (4,8) (* spørgsmålet blev stillet på en anden måde i 2021
 • Trivselsundersøgelsens spørgsmål om krænkende adfærd.(I parentes, vurderingen fra den forrige undersøgelse i 2021)
  • Vold 17% (16%)
  • Trusler om vold 9% (7%)
  • Mobning eller chikane 7% (*)
  • Seksuelle krænkelser 2% (1%)
  • Diskrimination 4% (*) * spørgsmålet blev ikke stillet i 2021 eller blev stillet på en anden måde

Du kan læse mere om resultaterne i undersøgelsen her