Tirsdag eftermiddag blev der indgået aftale om Rådhusets overførelsesmidler. Nogle af de midler lander også på Vesterbro.

  • Nyt Havnebad ved Fisketorvet, herunder omklædning, brusere, toiletter, depoter til foreninger og bedre adgang for folk med nedsat bevægelighed.
  • Planlægningsbevilling til Ungehus på Enghavevej, som kommer til at dække både Vesterbro og dele af Sydhavnen. Med bevillingen skal der planlægges bedre fysiske rammer for at styrke ungefællesskaber.
  • Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem
  • Planlægningsbevilling til skolen på Godsbaneterrænet og ombygning af Bavnehøj Skole. Bavnehøj Skole etableres som to særskilte skoler med hver sin ledelse og med 0.-5. klasse begge steder, og hvor 6.-9. klasse samles på Godsbaneterrænet.
  • Den ny skole og kulturcenter på Godsbaneterrænet planlægges med KKFO og fritids-/ juniorklubpladser, madskole, idrætshal, kultur- og læringscenter, værksteder, café, bevægelsessale og tre kunstgræsbaner.
  • Det er visionen, at Godsbaneterrænet skal udvikles til et nyt grønt bykvarter centralt i København. Skolen skal være et lokalt kulturcenter med en række kommunale funktioner, der sikrer liv i området både i og efter skoletid. Derudover er der mulighed for at skabe et nyt og attraktivt læringsmiljø på Godsbaneterrænet i sammenhæng med de øvrige faciliteter.
  • Planlægningsbevilling til omlægning af Engskolen til specialskole med ADHD og autisme

Dertil lægger Vesterbro Lokaludvalg mærke til, at der er afsat midler til:

  • Etablering af permanent stofindtagelsesrum på Sundholm. Det er vigtigt for Vesterbro, da endnu et stofindtagelsesrum i København kan være med til at tage noget af presset fra stofscenen på Vesterbro og miljøet omkring H17 og området deromkring.
  • Flere midler til indsats for at hjælpe flere hjemløse i egen bolig. Herunder øget bostøtte, huslejetilskud og køb af botilbudspladser. Parterne er desuden enige om, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen frem mod budget 2024 anviser modeller for, hvordan kommunen kan etablere botilbud for målgruppen, som kan indgå i forhandlingerne om budget 2024.

De er særligt glade for midlerne til fastholdelse af tilbuddet om nat-café på Mændenes Hjem, planlægningsbevilling til Ungehus på Enghavevej og ny skole og kulturcenter på Godsbaneterrænet samt midler til nyt og opgraderet havnebad ved Fisketorvet. Alle fire tiltag, som de længe har arbejdet hårdt for.

Foto ABW