Få seneste status på Københavns Kommunes indsats over fordrevne fra Ukraine i forhold til indkvartering, fritidsaktiviteter, beskæftigelse og skole- og dagtilbud.

Foto ABW

Indkvartering
Udlændingestyrelsen har pr. 4. september visiteret i alt 2.017 fordrevne fra Ukraine til Københavns Kommune. Det vil sige, at ukrainerne har fået opholdstilladelse og er blevet visiteret til Københavns Kommune som bopælskommune. Ud af de 2.017 visiteringer har kommunen kendskab til, at 99 flygtninge er hjemrejst.

Der er fra slutningen af september en samlet kapacitet på de kommunale indkvarteringssteder på 1.383 personer. Hertil kommer kapaciteten på hotellerne, som for september er på 719 personer. Det giver en samlet indkvarteringskapacitet for september på 2.102 personer. Manglende indkvarteringskapacitet fra oktober og frem håndteres via løbende udbud af indkøb af hotelovernatninger, samt på længere sigt løbende udbygning af den længerevarende kommunale indkvarteringskapacitet.

Beskæftigelse
Pr. 2. september har forvaltningen i alt afholdt 1.194 velkomstsamtaler, hvilket svarer til 86 procent af alle registrerede ukrainske flygtninge i KK over 18 år. Velkomstsamtalen er den første samtale i jobcenteret, hvor formålet er at hjælpe med de første vigtige praktiske foranstaltninger, herunder oprettelse af bankkonto, NEM-id, og hjælp til at komme i job.

Der er 1.394 ukrainske flygtninge over 18 år, der er visiteret til KK. Heraf er 78 procent kvinder og 22 procent mænd. Pr. 4. september var i alt 319 i beskæftigelse i juli i KK. Dette svarer til 35 procent af alle job- og aktivitetsparate ukrainske flygtninge i KK i uge 30. Bemærk at der tages udgangspunkt i uge 30, da beskæftigelsestallene er for juli.

Forvaltningen har pr. 2. september afholdt 727 formidlingssamtaler i Jobshoppen. Jobshoppen er et frivilligt tilbud på jobcenteret, der i den tidlige fase efter ankomst hjælper jobsøgende ukrainere med at få kontakt til relevante offentlige og private arbejdsgivere.

Skoler og dagtilbud
Der er pr. 9. september visiteret 137 børn i dagtilbudsalderen (0-5 år), 356 børn i skolealderen (6-15 år) og 100 unge under 18 år til København.

Pr. 8. september er 92 børn startet i dagtilbud; 20 i Børnehuset Legeland, otte i Ellepilen, fire i Børnekompasset, tre i Lillekilde, otte i børnehuset Sundby Ålgård, syv i Børnehuset GAIA, et i Idrætsbørnehuset Jorn, et i Abildgården, 27 i Børnebyen Vandværket, 11 i Børnehuset Emdrup/Søgård, fire i Klatretræet og et i Skattesuset.

Der er pr. 8. september startet 309 børn i en modtageklasse for ukrainske børn, og Børne- og Ungdomsforvaltningen har oprettet 26 modtagelsesklasser for ukrainske børn.

Heraf er 46 børn startet på Vigerslev Allés Skole, 16 børn er startet på Bavnehøj Skole, 30 børn er startet på Vesterbro Ny Skole, 53 børn er startet på Harrestrup Å Skole, 42 børn er startet på Sundbyøster Skole, 17 børn er startet på Højdevangskolen, seks børn er startet på Gerbrandskolen, 33 børn er startet på Langelinieskolen, 28 børn er startet på Øster Farimagsgade Skole, to børn er startet på Bellahøj Skole, 19 børn er startet på Lundehusskolen, 11 børn er startet på Grøndalsvænget Skole, og fire børn er startet på Nørrebro Park Skole.

Der er oprettet Ukraine-modtageklasser på Ungdomsskolen i Hindegade (UiH) til 15-17-årige unge. Der er oprettet fire Ukraine-modtageklasser på Københavns Kommunes Ungdomsskole. Pr. 8. september er der indskrevet 54 ukrainske unge.

Fritidsaktiviteter
Siden seneste orientering har der været fire safe zone-aktiviteter med i gennemsnit ca. 15-20 fremmøder per aktivitet på indkvarteringssteder med fordrevne.

Der er påbegyndt ni nye forløb om brobygning til foreningslivet hos FritidsGuiderne for beboere på de fordrevne indkvarteringssteder, primært Dortheagården, siden seneste orientering.

Socialområdet
Kapaciteten på ledige indkvarteringssteder er for nuværende fuldt udnyttet, og der er pt. 3-4 måneders ventetid. Københavns Kommune har i de tilfælde, det er muligt, fokus på at boligplacere ukrainske flygtninge i delelejligheder. Københavns Kommune er i dialog med Frederiksberg Kommune, som har ledig kapacitet, om muligheden for at anvende Frederiksbergs Kommunes ledige hybler til uledsagede ukrainere, der er visiteret til Københavns Kommune.

Det er konstateret, at nogle uledsagede ukrainere tager på længere rejser (flere uger og/eller måneder) til tredjelande, og at der i den periode er en ubenyttet hybel. Der er derfor fokus på, at disse hybler evt. kan anvendes af andre ukrainske uledsagede i den ledige periode.

I alt har kommunen haft 21 uledsagede ukrainere; fem er netværksanbragt, 14 er anbragt i hybler, og to er udrejst.

Københavns Kommune har i de sidste to uger afholdt 20 samtaler med familier på indkvarteringsstederne, som endnu ikke har fået ophold.

Siden seneste status er der opstartet otte forløb med en familiekonsulent i familier, der har fået ophold. Der er i alt ind til nu opstartet 44 familiekonsulentforløb.

Borgercenter Handicap har modtaget ni henvendelser vedr. ukrainske borgere de seneste to uger.

Kilde.