I går var der høringsfrist på den offentlige høring om “afgrænsningsnotatet for miljøkonsekvensrapport for byudvikling på Godsbaneterrænet” Vesterbro Lokaludvalg har indsendt et par vigtige kommentarer til processen.

Foto: Jesper Thode Larsen, Dit Vesterbro

Udviklingen ag Godsbaneterrænet er et af de områder, som Vesterbro Lokaludvalg helt fra begyndelsen har været dybt involveret i. Deres fokus har hele vejen igennem været at få hørt og spurgt de lokale københavnere på Vesterbro, og dem, der allerede nu er aktører i området. Derfor mener de, at de har et godt grundlag at stå på, når de melder ind i f.eks. dette høringssvar, hvad der er vigtigt at have fokus på.

Vedr. den aktuelle høring, har de debatteret de forskellige facetter i forhold til miljøet, og deres taskforce for arbejdet i forhold til Godsbaneterrænet har formuleret følgende input baseret på input fra lokaludvalg, følgegrupper med mere.

Følende er nogle af de punkter, som de har meldt ind i høringssvaret.

Har vi de grønne arealer, som er passende?
Godsbaneterrænet er det sidste større område i Københavns indre bydele, der står overfor udvikling. Derfor er det også den sidste chance for at bidrage med grønne kvadratmetre, hvis der er et afsavn.

Biltrafik – påvirkning af det overordnede trafiknet
Der bør undersøges, hvordan den samlede trafikpåvirkning rundt om Jernbanebyen vil påvirke resten af byen, Vesterbro, havnens nye bebyggelser og Vasbygade som indfaldsvej. Der bør kræves en samlet trafikundersøgelse både ift bil-veje, cykel-veje og offentlig transport.

Undersøgelse af evt. stigende mængder støj fra Metroens klargøringsareal
I takt med at Metroen i København udbygges, vil der også kunne forventes større aktivitet på CMCs areal. Denne større aktivitet kommer også til at betyde en større mængde støj. Når der planlægges placering af boliger, kontorer med mere – bør den stigende støj indregnes.

Varme-Ø effekt og vindtunnel ved Vasbygade
Af forundersøgelserne til Kommuneplan19 ved vi, at Godsbaneterrænet er en del af byens største Varme-Ø, der dækker det meste af Vesterbro. Størrelsen af problemet bør medføre, Der at der ses på, hvad den nye mur af kontorer, parkeringshuse og fremskudte facader mod Vasbygade kommer til at betyde for den varme-ø, der findes på arealet.

Ligeledes bør det undersøges, om der på langs af Vasbygade vil opstå en vindtunneleffekt, som følge af de to husmure overfor hinanden.

Forurening i jorden og øvrig forurening
Der bør foretages en komplet screening af jorden på området. Det bør ikke – som foreslået – udsættes til behandlingen af de enkelte matrikler.

I forbindelse med 90ernes Baneby projekt på arealet, blev der lavet en del screeninger af forurening., som ikke fremgår af høringsmaterialet. Yderligere er det kendt, at der før er blevet bræt togvogne af på området, som tidligere har indeholdt store mængder miljøfremmede stoffer. Det bør kortlægges hvor på arealet dette er foregået, og der bør sættes ind med en oprydning.

Det fremgår af materialet fra Banebyprojektet, at der har været 22 steder med tankning af olie, diesel med mere. Der fremgår kun 10 steder af det materiale der nu er fremlagt.

Vi mener, at der NU bør gennemføres en kortlægning af forureningens omfang og art.

Overfladevand
der bør ske en løbende monitorering af det oppumpede grundvand med løbende rensning. Og det bør undersøges, om der overhovedet kan og eventuelt skal ske en rensning og reinfusion af grundvandet på arealet.

Klog anvendelse af opvarmning
Det bør undersøges, hvorvidt der kan bruges geotermi som opvarmning. Det nye bykvarter er placeret tæt på H. C. Ørstedsværket og de mange fjernvarmeledninger fra dette værk. Noget går under kvarteret. Det bør undersøges hvorvidt der kan suppleres med lokalt produceret varme.

Bevaring af de værdifulde kulturmiljøer
Forhold om områdets bevaringsværdige kulturmiljø bør indgå i miljøkonsekvensrapporten. Det sammenhængende kulturmiljø er fremhævet i kommuneplanen og området er udpeget som nationalt industriminde.

Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for byudvikling på Godsbaneterrænet

Hvad er en miljøkonsekvensrapport og hvad er råderummet i denne høring

Der skal som udgangspunkt altid gennemføres miljøvurderinger forud for beslutninger, der kan påvirke miljøet væsentligt. En miljøvurdering sikrer, at der gennemføres en grundig analyse af de forskellige miljøpåvirkninger, og den giver et overblik over konsekvenserne af forskellige alternative mulige løsninger.

Inden miljøkonsekvensrapporten bliver udarbejdet af bygherres rådgiver, blev der med denne høring indkaldt til bemærkninger til afgrænsning af miljøkonsekvensvurderingen. Det kunne f.eks. være bemærkninger til, hvilke miljøpåvirkninger, der skal indgå i vurderingen samt viden om lokale forhold der skal tages hensyn til i miljøkonsekvensrapporten.