Dansk Erhverv glæder sig over, at der nu er indgået en politisk aftale om yderligere lempelse af restriktionerne heriblandt med forlængelse af åbningstider fra 22 til 24 på barer, restauranter og cafeer samt en plan for udfasning af mundbind og coronapas. Det oplyses i en pressemeddelelse

Foto: Jesper Thode Larsen, Dit Vesterbro

En vigtig aftale på tærsklen til en sommer, hvor oplevelses- og turismebranchen desværre imødeser endnu en svær sæson. Dansk Erhverv understreger i den forbindelse vigtigheden af, at der skabes klarhed og vished omkring de tilbageværende restriktioner, så længe krisen fortsat sætter begrænsninger for virksomhedernes normale virke – herunder set i forhold til transport- og rejsebranchens svære vilkår.

I over et år har store dele af dansk erhvervsliv været underlagt en lang række coronarestriktioner. Det lysner med dagens aftale, men fortsat melder fire ud af fem medlemmer af Dansk Erhverv, at deres omsætning er påvirket negativt af restriktioner.

”Selvom vi uden tvivl har det værste bag os, så er der stadigvæk et stykke vej endnu, når så mange virksomheder bliver berørt af restriktioner. Det er særligt forsamlingsforbud, begrænsning af lukketider og krav om mundbind og coronapas, som rammer og har ramt hårdt. Derfor kan vi med tilfredshed konstatere, at de politiske forhandlinger har taget et seriøst livtag med restriktionerne med en konkret plan for udfasning af mundbind og krav om coronapas. Selvom det beklageligvis bliver en noget sværere periode for museer, zoo og Tivoli, der desværre skal fortsætte med coronapas juli måned med, ” siger chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv, Lars Ramme Nielsen, og understreger, at aftalen derudover tager højde for, at den skal kunne holde sommeren over.

Klarhed omkring de tilbageværende restriktioner
“Som samfund er vi nu i den situation nu, hvor vacciner og lave smittetal heldigvis kan danne grundlag for en udvidelse af åbningstider for barer, restauranter og cafeer. Derfor er det glædelig, at der nu er landet en aftale, der vel at mærke ikke udløber eller kræver genforhandling midt i en kritisk sommerperiode, hvor der netop er brug for vished og ikke mindst gennemsigtighed omkring de tilbageværende restriktioner.”

“Dansk Erhverv har tidligere påpeget det uhensigtsmæssige i, at man ikke helt har været klar over, hvor og ikke mindst hvornår en lokal eller regional nedlukning kunne risikere at ramme. Det har vi nu heldigvis fået afklaret med dagens aftale, hvor selv nattelivet nu har en rettesnor. Dog havde vi gerne set, at også museer, zoo og Tivoli blev undtaget fra coronapaskravet tidligere end 1. august, idet vi uden tvivl vil opleve, at coronapasset kommer til at lægge en dæmper på efterspørgslen i højsæsonen,” siger Lars Ramme Nielsen og understreger, at det tilsvarende vil give turismeområdet endnu et hårdt stød.

”Vi må desværre konstatere, at udenlandske turister der er kommet til landet på baggrund af en test, nu skal testes igen for at få et coronapas. En sådan foranstaltning kommer uden tvivl til at afstedkomme en mærkbar nedgang i rejseaktiviteten ind i landet hen over sommeren. Selvom der overordnet set er tale om en god plan, så må vi desværre konstatere, at de erhverv der har været hårdest ramt under nedlukningen fortsat bærer den tunge del af byrden,” siger Lars Ramme Nielsen.

Dansk Erhverv har forud for forhandlingerne understreget vigtigheden af, at der bliver gjort en ekstra indsats for, at også transport- og rejsebranchen bliver tilgodeset i forbindelse med en lempelse af de mange restriktioner. Selvom der er mange gode takter i aftalen, så bliver de tilbageværende rejserestriktioner fortsat en kæmpe udfordring.

Transport og rejsebranchen står stadig i en svær og uforløst situation
”Desværre må transport- og rejsebranchen indstille sig på, at de enkelte rejserestriktioner kommer til at vare året ud. På den baggrund er det passende, at der nu åbnes for kompensation til de brancher, som er hårdest ramt af netop de restriktioner. I den forbindelse vil det desuden give god mening, hvis krydstogtbranchen får de samme indrejseregler, som er gældende for resten af Danmark.”

“Dansk Erhverv har for nylig præsenteret tal, der viser, at 83 procent af de adspurgte indenfor transporterhvervet oplever negativ påvirkning af omsætningen som følge af mindst en af de fire rejserestriktioner. For turisme og oplevelse er det samme tal 73 procent. Derfor er det særdeles vigtigt, at der nu er enighed om/ eller at der snarest findes en model for, hvordan vi bedst kan sammensætte kompensationsmodellen, så den bliver mest hensigtsmæssig. Det er især et spørgsmål om løbetid, da det er af yderste vigtighed, at de hårdt ramte virksomheder ved, hvad de har at holde sig til ikke bare frem til 1. september, men året ud,” siger Lars Ramme Nielsen.

Uddrag af Aftale om yderligere udfasning af restriktioner mv. fra den 11. juni 2021

Partierne er enige om, at restriktioner mv. – bortset fra coronapas – kan ophæves begyndende fra den 11. juni 2021 og frem mod 1. september 2021.

Partierne er enige om, at udfasning af restriktioner mv., som er aftalt i forbindelse med tidligere udmøntningsaftaler, fortsat følges, idet det lille indendørs forsamlingsforbud dog hæves til 250 personer pr. 1. juli 2021, ligesom følgende restriktioner mv. udfases yderligere, jf. bilag 1 og 2:

  • Krav om mundbind/visir ophæves den 14. juni 2021 på alle områder undtagen i den kollektive transport mv., når man ikke sidder ned. Krav om mundbind/visir udfases helt den 1. september 2021.
  • Den fortsatte brug af coronapas indgår som en forudsætning for udfasning af kravet om mundbind/visir. Coronapasset mindsker risikoen for smitte generelt ved sociale aktiviteter samt risikoen for superspredningsbegivenheder. Coronapassets udfasning begynder fra den 14. juni 2021.
  • Åbningstiden på serveringssteder mv. udvides fra 11. juni 2021 til kl. 24.00. Samtidig åbnes der generelt (dvs. også i detailhandlen) for salg af alkohol indtil kl. 24.00. Pr. 15. juli 2021 udvides åbningstiden yderligere til kl. 02.00, ligesom forbud mod salg af alkohol lempes tilsvarende.
  • For serveringssteder mv., hvor gæster i det væsentlige sidder ned, ophæves arealkrav og afstandsanbefalinger den 1. juli 2021.
  • Nattelivet, herunder diskoteker, natklubber og lignende, åbnes pr. 1. september 2021 med krav om coronapas, men uden andre restriktioner. Den 1. oktober 2021 ophæves kravet om coronapas.
  • Øvrige restriktioner og retningslinjer udfases samt ensrettes og forsimples begyndende fra den 14. juni 2021. Det lægges til grund, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger efter udfasningen af restriktioner mv. vil begrænse sig til generelle råd om smitteforebyggelse, herunder fx fokus på test og isolation ved symptomer, udluftning og hygiejne.

Udfasning af restriktionerne mv. indebærer, at dagtilbud, grundskoler, herunder SFO, klubtilbud, efterskoler mv., samt ungdoms- og voksenuddannelser samt de videregående uddannelser mv. vil have mulighed for, at vende tilbage til en normal hverdag fra den 14. juni 2021. Dog fortsætter den kraftige opfordring til to ugentlige test i grundskolen frem til og med september 2021. Ligesom for coronapasset gælderopfordringen ikke for personer, der tidligere har været smittet, eller som har opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik. En tilsvarende opfordring vil i samme periode gælde på efterskoler, frie fagskoler samt folkehøjskoler, hvor der tidligere har været krav om test.

Der er enighed om, at opfordring til test ved fysisk fremmøde på arbejdspladser ligeledes følger coronapasset, jf. ovenfor. Ansatte i sundhedsvæsenet, plejesektoren og på visse botilbud mv. vil dog blive opfordret til test to gange ugentligt indtil 14 dage efter andet vaccinationsstik.

Partierne noterer sig endvidere, at der med Rammeaftale af 19. maj 2021 om en sommerog erhvervspakke samt udfasning af hjælpepakker er indgået aftale om, at virksomheder – såfremt de fortsat oplever en markant omsætningsnedgang som følge af aktivitetsdæmpende restriktioner og/eller gradvist tilbagevendende aktivitet – fortsat vil have adgang til kompensation for faste omkostninger og tab af omsætning for selvstændige i en tilpasset kompensationsordning, som gælder frem til og med den 30. september 2021.

Der er endvidere enighed om pr. 14. juni 2021 med de lempelser, der følger af bilag 3, at iværksætte trin 3 i planen for afholdelse af større forsamlinger og arrangementer, som følger af Aftale om udmøntning af genåbning pr. 6. maj 2021. Planen justeres og udvides desuden som angivet i bilaget, som dermed erstatter planen for afholdelse af større forsamlinger og arrangementer i Aftale om udmøntning af genåbning pr. 6. maj 2021.

For store udendørs arrangementer med siddende publikum ophæves afstandskrav og krav om sektionering pr. 1. august 2021, i den udstrækning der er faste pladser og registrering af deltagere med henblik på at sikre muligheden for effektiv smitteopsporing. For arrangementer med mindre end 2.000 tilskuere vil der være krav om coronapas indtil den 1. august 2021. For arrangementer med mere end 2.000 tilskuere vil der være krav om coronapas indtil 1. oktober 2021.

Partierne er enige om, at antallet af tilskuere til EURO 2020-kampene i Parken kan øges op til 25.000 tilskuere. DBU vil blive bedt om at undersøge muligheden herfor, herunder hvornår det i givet fald vil kunne ske.

Aftalepartierne er enige om, at gyldigheden af negative PCR-tests som et gyldigt coronapas ændres pr. 1. juli 2021, så en PCR-test vil være gyldig i 96 timer (i dag 72 timer). Ændringen vil bl.a. indebære nye tekniske tilretninger i coronapas-appen, der forventes implementeret ultimo juni 2021.

Der er endvidere enighed om, at der skal indføres en dokumentationsordning for undtagelse for test og dermed for kravet om coronapas. Ordningen skal implementeres hurtigst muligt i juni måned for at sikre en mere hensigtsmæssig kontrol for både de undtagne borgere samt for erhvervs- og kulturliv.

Der er enighed om, at hvis epidemien mod forventning udvikler sig i en bekymrende retning med markante stigninger i smitten med væsentlig konsekvens for sygehusvæsenet eller ved en hurtig udbredelse af nye bekymrende virusvarianter, som ikke kan inddæmmes via lokale tiltag, kan det blive nødvendigt at udskyde udfasningen af eller genindføre restriktioner mv. Partierne vil i givet fald blive indkaldt til forhandlinger herom.

Partierne er enige om, at spørgsmålet om indrejse for turister skal afklares senest den 16. juni 2021.

Partierne noterer sig, at arbejdet i ekspertgruppen for langsigtet strategi for et genåbnet Danmark som udgangspunkt løber frem til ultimo august 2021. Regeringen vil tage initiativ til en drøftelse blandt aftalepartierne af ekspertgruppens anbefalinger, hvor der også kan tages bestik af sammenhængen til omfang og niveau for indsatser mod COVID-19.

Forlængelse af gældende regler, som er en forudsætning for, at der kan foretages de lempelser, der følger af aftalen, samt de konkrete modeller for genåbning, der følger af aftalen, vil blive forelagt og behandlet af Folketingets Epidemiudvalg på skriftligt grundlag. Lempelser af gældende regler vil i overensstemmelse med epidemiloven ikke blive forelagt Epidemiudvalget. Der er enighed om, at der indgås ensartede forlængelser til og med 31. august 2021 af de restriktioner, der skal gælde sommeren over.

Læs hele aftalen på jm.dk: Aftale om yderligere udfasning af restriktioner mv. fra den 11. juni 2021