ATA Kebab Pizza v/Kayhan Sarac
Enghavevej 28 A – st.
1674 København
Tlf: 53638784