Ejerkredsen bag ARC har indgået en politisk aftale, der redder ARC’s økonomi, som er presset af faldende affaldsmængder på grund af øget genanvendelse.

Foto ABW

Aftalen giver midlertidig dispensation til at øge importen af affald fra udlandet, hvilket er det mindst ringe alternativ til at bruge mere biomasse og i yderste konsekvens gas fra bl.a. Rusland i fjernvarme- og elnettet.

Borgerne i ARCs ejerkommuner sorterer og genanvender langt mere affald end tidligere, hvilket er glædeligt og en udvikling, der skal fastholdes. Mængden af restaffald, der ender i forbrændingsanlæggenes ovne, er dog samtidig faldende. Det betyder, at ARC mangler affald til at fylde det højteknologiske og miljømæssigt moderne anlæg, og det betyder, at der kommer mindre energi til fjernvarme og el, hvilket samtidig udfordrer økonomien bag ARC.

Hidtil har ARC været det eneste forbrændingsanlæg i Danmark, hvor man har valgt at begrænse mængden af affald, der må importeres, af hensyn til klimaet. Men nu støtter de fem ejerkommuner København, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør, at ARC kan få dispensation til at importere mere affald til forbrænding i perioden frem til 2025. Det vil isoleret set øge CO2-udledningerne i ejerkommunerne. Alternativerne er dog enten at mindske genanvendelsen af affald, eller at udhule økonomien bag ARC. Med til klimaeffekten hører også, at øget import af affald til forbrænding på ARC’s effektive anlæg mindsker udledningen af den skadelige klimagas metan fra affald, der pt. deponeres i andre lande.

Den nye aftale er samtidig en afgørende brik i arbejdet med at sikre, at ARC kan konkurrere på lige fod med landets øvrige forbrændingsanlæg, som et flertal i Folketinget har besluttet, skal konkurrenceudsættes i 2025. Styrker man ikke økonomien bag ARC, risikerer selskabet at tabe konkurrencen til anlæg, der er mere rentable, men mere klima- og miljøskadelige.

For at begrænse den fremtidige import af affald og CO2-udledning, er det et krav, at ARC først fylder forbrændingsanlægget med affald fra ejerkommunerne. Herefter åbnes der for import fra øvrige danske kommuner og til sidst for import af affald fra Europa – i det omfang det måtte blive nødvendigt. ARC skal desuden hvert år afrapportere til ejerkommunerne om, hvor meget affald der er importeret, hvor affaldet kommer fra, hvordan det er transporteret, og hvad den samlede CO2-udledning har været.

Med den politiske aftale har ejerkredsen ligeledes besluttet, at kommunernes betaling til ARC øges. Indtægten skal blandt andet bruges til udvikling af et CO2-fangstanlæg, der i fuld skala vil kunne tage 500.000 tons CO2 ud af røgen fra Amager Bakke. For borgerne i de fem ejerkommuner medfører det en gennemsnitlig årlig prisstigning på 31 kr. fra 2023. I årene fra 2028 og frem vil A-taksten falde en smule, således at borgerne herefter får en årlig merbetaling på 26 kr. i forhold til i dag.

Forslagene skal nu behandles i de respektive ejerkommuners kommunalbestyrelser. Derudover skal forslaget om dispensationen godkendes med enstemmighed af ARCs bestyrelse på to bestyrelsesmøder med tre måneders mellemrum. For så vidt angår stigningen i A-taksten skal denne godkendes af ARCs generalforsamling.

Det siger parterne om den nye aftale
Overborgmester i København Sophie Hæstorp Andersen (S) udtaler: ”Jeg er glad for, at vi er blevet enige om en ny aftale, der sikrer ARC’s økonomi og konkurrenceevne, så københavnernes affald også i fremtiden kan blive håndteret på en grøn og bæredygtig måde. Det ikke optimalt, at vi åbner for import af mere affald, men alternativet vil være mere gas i fjernvarme- og elnettet, der bl.a. stammer fra Rusland”.

Teknik- og miljøborgmester i København Line Barfod (EL) udtaler: ”Problemet er, at man i sin tid byggede et forbrændingsanlæg med for stor kapacitet. Det er ikke en grøn løsning på det problem at skrue ned for genanvendelsen og sorteringen og igen brænde mere af københavnernes affald af. Det er heller ikke en grøn løsning at lade stå til og dermed underminere ARC’s økonomi, for så kommer det til at tabe i den økonomiske konkurrence til mindre miljø- og klimavenlige anlæg. Derfor er den mindst ringe og mest grønne løsning at redde ARC’s økonomi ved midlertidigt at dispensere for loftet over import af affald, velvidende at det isoleret set vil forringe Københavns CO2-regnskab.”

Borgmester Michael Vindfeld (S), Frederiksberg udtaler: ”Det giver god mening at affald, der ellers ville blive brændt på gamle og forurenende anlæg fremover kan blive udnyttet til energi i hovedstadens fjernvarmesystem. Det vil samtidig være med til at sikre, at de investeringer kommunerne i fællesskab har foretaget i et af verdens mest energieffektive og miljøvenlige anlæg til at skabe varme og el fra affald ikke er spildte. Det sikrer vi kun, hvis ARC også er en økonomisk bæredygtig forretning. Samtidig kan anlægget bruges til at fange CO2, som er en vigtig brik i at blive CO2 neutrale i fremtiden”.

Borgmester i Dragør Kenneth Gøtterup (K) udtaler: ”ARC´s økonomiske udfordringer taler sit tydelige sprog. Om få år er der en negativ kassebeholdning og udfordringerne kalder på en langsigtet strategi for genopretning. Jeg er derfor glad for at der nu er fundet en midlertidig løsning på problemerne for et i øvrigt miljømæssigt godt anlæg. Jeg havde dog gerne set og foreslået, at vi havde givet ARC tilladelse til at importere affald, uden at tidsbegrænse import perioden. Med udgangspunkt i ARC’s økonomi og direktionens anbefalinger tilgodeses ARC’s dårlige økonomi ikke i tilstrækkeligt omfang med den nuværende beslutning. Vores nuværende regelsæt for ejerskabet er, at der skal være fuld enighed mellem kommunerne om ændringer. Jeg må konstatere at der ikke er fuld enighed om at importere affald på lang sigt. Sagen må så revurderes om nogle år og da alt tyder på, at økonomien kun kan reddes ved import af affald eller yderligere tilskud fra ejer kommunerne forventer jeg, at importaftalen over tid bliver permanent. ”

Borgmester i Tårnby Allan S. Andersen (S) udtaler: ”Jeg er glad for, at det mellem ARC’s ejere er lykkedes at finde en løsning. En løsning, som sikrer ARC’s økonomi, men som også efter min opfattelse er miljømæssig god. Som borgmester i Tårnby ligger det mig meget på sinde, at vi hele tiden prioriterer klimaet og miljøet højt, og det skal vi blive ved med, men det skal også være en økonomisk forsvarlig løsning. Vi har alle en stor interesse i, at ARC kører forsvarligt videre, og det kan det gøre med den nye aftale.”

Borgmester i Hvidovre Anders Wolf Andresen (SF) udtaler: ”Der skal ikke være nogen tvivl om, at miljø og klima vægter højt for os. Det er derfor ikke en ideel løsning at åbne for import af mere affald, men det er en nødvendig løsning. Man har i sin tid bygget et anlæg med for stor kapacitet, og det truer i dag økonomien i ARC, herunder Hvidovres investering, og derfor må vi reagere. Vi har valgt den mindst ringe løsning, for alternativerne med at genanvende mindre affald, bruge mere biomasse eller i sidste ende importere mere gas er slet ikke holdbare.”

Fakta:

  • Den nye aftale dispenserer fra de nuværende begrænsninger på import af affald i ejeraftalen om ARC, der beskriver, at ARC kun må importere affald til forbrænding i vintermånederne.
  • Dispensationen gælder frem til liberaliseringen af affaldssektoren, dog senest til udgangen af 2025. Ejerkommunerne vil inden dispensationens udløb mødes til en genforhandling af den gældende ejeraftale, herunder begrænsningen på import af affald.
  • Dispensationen er betinget af, at ARC skal respektere følgende prioriterede forbrændingsrækkefølge:
  1. Affald fra ejer kommunerne
  2. Affald fra resten af Danmark
  3. Low Carbon-affald fra Europa
  4. Affald fra Europa

Kilde.