Et særeftersyn af Langebros tilstand har afsløret et akut behov for reparationer på broen bl.a. på grund af skjulte konstruktionsfejl fra broens opførelse i 1954.

En af Københavns mest trafiktunge broer har akut brug for hjælp. I 2019 blev der konstateret alvorlige og hidtil skjulte skader på broen i forbindelse med arbejdet med at etablere et nyt parkeringsanlæg under broen ved Christians Brygge. På den baggrund gennemførte Teknik- og Miljøforvaltningen i efteråret 2019 en tilbundsgående undersøgelse af Langebros tilstand i samarbejde med eksterne rådgivere. Eftersynet har vist, at der er behov for akutte reparationer til samlet set 36,3 mio. kr. Problemerne skyldes primært slid og nedsivende vand.

Blandt andet er der behov for at udskifte afvandingssystemet, så der ikke fortsat trænger regnvand ind i brokonstruktionerne, og den nedslidte asfaltbelægning på vej og cykelsti skal udskiftes, da det er årsag til, at det underliggende drænlag flere steder er knust. Derudover er broens 16 stålbelysningsmaster stærkt gennemtærede af rust, og der er fare for, at de kan knække. Hen over sommeren og efteråret i 2019 har forvaltningen sikret konstruktionen.

På hverdage kører der dagligt 52.200 køretøjer over Langebro. I forbindelse med renovering af brofugerne på Langebro i sommeren 2018 og en miljøsanering af parkeringskælderen i 2019 kunne Teknik- og Miljøforvaltningen konstatere, at der var behov for at foretage yderligere renoveringer af broen. På grund af flere års nedsivning af regnvand er dele af betonkonstruktionen i dårlig stand, og andre dele af betonen har taget skade på grund af en konstruktionsfejl helt tilbage fra opførelsen af broen i 1954.

De akutte reparationer skal sikre, at indsivningen af vand bliver stoppet så yderligere nedbrydning af betonen forhindres. Hvis de akutte reparationer af asfaltbelægning og betonskader på brokonstruktionen igangsættes i 2020, vil udskiftningen af broens membran efter planen kunne udskydes til efter 2030. Hvis de akutte reparationer af Langebro udskydes, skal membranen forventeligt udskiftes indenfor en ganske kort årrække, hvilket vil koste 117 mio.

Teknik- og Miljøudvalget i København skal mandag den 24. februar tage stilling til, om der skal frigives midler til akutte reparationer på Langebro. Hvis alle akutte reparationer skal gennemføres, vil det kræve, at der findes anlægsmåltal under forårets forhandlinger om overførselssagen.

Reparationerne for Langebro forventes at strække sig over en periode på 10 år. Alt i alt beløber reparationerne sig til anslået ca. 307 mio. kr. Finansieringen heraf skal findes under kommunens budgetforhandlinger til efteråret. Udgifterne skal ses i forhold til anlæg af ny bro, der af rådgiver estimeres til at koste omkring 1,3 mia. kr.

For flere oplysninger, læs mere her.