Idéoplægget skal danne grundlag for kommunernes politiske beslutning om, hvordan Bispeengen skal omdannes, hvis Bispeengbuen rives ned.

Foto ABW

Hvordan skal området omkring Bispeengbuen indrettes, hvis Bispeengbuen rives ned, og trafikken føres under jorden? Det er det store spørgsmål, som skal besvares i et idéoplæg, Københavns og Frederiksberg Kommuner har bestilt.

Ideoplægget lægger op til en bred borgerinddragelse og forløber i to faser fra august 2021 til medio 2023. I første fase skal der udarbejdes forslag til vision og handlemuligheder ud fra to hovedscenarier. Det ene lægger op til, at der både skal etableres ny bebyggelse og byrum i området, mens det andet lægger op til, at der kun skal etableres et nyt grønt byrum. Begge modeller skal tage højde for håndtering af regnvand i området.

Når den del af oplægget er klar i sommeren 2022, skal Frederiksberg og Københavns Kommuner træffe politisk beslutning om, hvorvidt de ønsker at gå videre med et af scenarierne, og – i givet fald – hvilket. Hvis dette besluttes, skal der udarbejdes en helhedsplan, og på basis af den træffer kommunerne den endelige politiske beslutning om idéoplægget i sommeren 2023. Sideløbende med arbejdet med idéoplægget arbejder kommunerne for at få en fælles plan med staten, der ejer Bispeengbuen.

Teknik og Miljøborgmester i København, Ninna Hedeager Olsen (EL), ser frem til idéoplægget: ”København har brug for flere grønne områder og mindre beton. Takket være et stærkt pres fra blandt andre Nørrebro Miljøpunkt og Åbn Åen rykker vi hele tiden nærmere den målsætning. Nu har et enigt Folketing forpligtiget sig på en foranalyse om en delvis nedrivning af Bispeengbuen. Derfor er det vigtigt, at vi i København til efterårets budgetforhandlinger finder midler, så vores idéoplæg kommer til at rumme bud på mulighederne for at skabe et nyt grønt område både ved en hel og delvis nedrivning af buen.”

Formand for By- og Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune, Jan E. Jørgensen (V), lægger også stor vægt på arbejdet, der venter: ”Det er rettidig omhu at undersøge tingene grundigt, inden man træffer beslutning om grundlaget for det videre arbejde med et så stort og dyrt projekt som dette. Jeg ser frem til idéoplæggets konkretisering af de mange muligheder, og efterfølgende til de politiske drøftelser med København og med staten, som jeg håber munder ud i en god konstruktiv løsning for alle, ikke mindst beboerne tæt på Buen. Det er første gang, staten for alvor forpligter sig. Nu er der sagt A – så senere forventer jeg, at der bliver sagt B – og at staten åbner den store tegnebog,” siger han.

Idéoplæggets udgangspunkt er en løsning, hvor trafikken føres under jorden i en tunnel med tre spor i hver retning. Det er dog muligt, oplægget udvides med et supplerende hovedscenarie af en etapeløsning med en delvis nedrivning af Bispeengbuen. Det forudsætter dog, at der afsættes midler dertil i kommende budgetforhandlinger i Københavns Kommune.

Frederiksberg og Københavns Kommuner har hver afsat 1,5 millioner kroner til at få udarbejdet idéoplægget. Opgaven har været i EU-udbud, som medførte prækvalifikation af fem firmaer, hvor Tegnestuen Vandkunsten A/S med underrådgivere (KOMMON, Skaarup Landskab, Via Trafik, BACTOCON Sønderborg, LNH Water og Realise) vandt opgaven.

Læs hele pressemeddelelsen her.