​I forrige uge kom regeringen med sit trafikudspil med mange gode takter i. Men det udestår at fremlægge en plan for hovedstadsregionen, der i højere grad afhjælper trængslen både nu og på lang sigt. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Foto ABW

Region Hovedstaden er den region i Danmark, der har flest trafik- og trængselsudfordringer, men det er også her, at op mod 50 % af de kollektive rejser i landet foretages. Dermed har hovedstadsregionen det bedste udgangspunkt for at løfte en stor del af den grønne omstilling og bidrage til 70 % målsætningen på transportområdet. Men det kræver et fokus på den sammenhængende transport.

Regionens 29 borgmestre i KKR Hovedstaden har sammen med regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen fremlagt en plan med ti udspil, der er afgørende for at løse trængselsudfordringerne for hovedstadsregionens borgere og virksomheder.

– Helt konkret peger vi på syv infrastrukturprojekter, der vil kunne lette en hel del af den stigende trængsel i hovedstadsområdet. Derudover peges der på yderligere tre projekter, som lokalt vil bidrage til den regionale mobilitet. De ti infrastrukturinvesteringer vil gøre hverdagen en hel del lettere for de mange borgere, der krydser gennem hovedstadsområdet til og fra arbejde, og som hver eneste dag oplever trængsel og ventetid, siger Steen Christiansen (S), formand for KKR Hovedstaden og borgmester i Albertslund.

Fire af udspillene er i forskellig grad omfavnet af regeringens udspil, mens to andre skal underlægges analyser. Yderligere fire er slet ikke med.

Ikke godt nok
Men det er ikke godt nok, siger regionsrådsformanden og de 29 kommuner, som gerne vil have, at trafikordførerne og regeringen sørger for at binde hele hovedstadsregionen sammen med forbindelser på tværs.

Det er nødvendigt, fordi regionen i disse år vokser markant i indbyggertal og med flere biler, ikke mindst el- og hybridbiler kommer til. Derfor er det positivt, at regeringen har afsat midler til forlængelserne af Hillerød og Frederikssundsmotorvejene, som med øget trafikkapacitet vil reducere trængsel og skabe bedre adgang til centrale trafikknudepunkter som f.eks. Hillerød/Favrholm og Frederikssund, hvor skiftet fra bil til kollektiv transport skal gøres langt nemmere, end det er tilfældet i dag. Regeringen bør også her huske, at det kan gøres med tanke på klimaet. Udover såkaldt grøn asfalt, vil f.eks. ladeinfrastruktur langs motorvejene og spor til samkørsel føre til tidsbesparelser og lette adgangen til nye og grønnere transportvaner.

– Vi kvitterer for de projekter, der er kommet med i udspillet, og håber på, at det bliver fastholdt i det endelige forlig. Dog savner jeg et strategisk fokus på fremtidens grønne mobilitetsløsninger. Infrastrukturinvesteringsplanen rækker 15 år frem i tiden, og det er vigtigt, at der afsættets midler i form af en pulje til udvikling. Og når vi taler fremtidens grønne mobilitetsløsninger, så er knudepunkter og kombinationsrejser vigtige fokusområder. I regeringens infrastrukturudspil er fokus på eksisterende S-togsstationer – vi mener, at der er brug for nye regionale knudepunkter med tilhørende parker-og-rejs-anlæg a la Køge Nord, hvor pendlere fra yderområderne kan skifte fra bil til kollektiv transport. Det er ikke nok at give DSB midler til maling og lidt mere overvågning på S-togsstationerne, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Fokus skal også være på at udnytte både den eksisterende og kommende infrastruktur mere effektivt ved at anvende teknologi inden for trafiksignaler (ITS) og mobilitetstjenester. Med allerede eksisterende teknologier kan man gøre den offentlige transport mere attraktiv og effektiv i forhold til kombinationsrejser, samkørsel, cykling, parker og rejs mv., som det er anbefalet i den regionale trafik- og mobilitetsplan.

Spildte timer i trafikken og trafikstøj er størst i hovedstadsregionen
I udspillet fremhævede regeringen selv Vejdirektoratets analyse over spildte timer i trafikken på grund af kø, og udslaget af timer var markant højest i hovedstadsregionen. Det går bl.a. udover væksten, og virksomhederne mister konkurrencekraft, fordi medarbejdere sidder i kø og varer ikke kan komme frem. Så skal den tabte fortjeneste indtjenes et andet sted, f.eks. ved at arbejde mere og tilbringe mindre tid med familie og venner.

– Derfor er der brug for et massivt løft i hovedstadsområdet frem mod 2035, hvis trængselsproblemerne ikke skal vokse os over hovederne. Og hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling af transporten, som er nødvendig. De ti udspil, vi har fremlagt, skal være med til at styrke en sammenhængende hovedstad med mindre trængsel og et integreret arbejdsmarked. Udspillene søger også bæredygtige, klimavenlige løsninger inden for hver deres kategori. Alt i alt skal de være med til at sikre, at hovedstaden fortsat er et godt sted at bo, leve og drive virksomhed, siger Karsten Søndergaard (V), næstformand for KKR Hovedstaden og borgmester i Egedal.

Mere end 50 % af de boliger, der er støjbelastede på grund af støj fra statens veje, ligger i hovedstadsområdet. Regeringen har foreslået 3 mia. kr. til bekæmpelse af trafikstøj, hvilket bringer os et stykke af vejen, men fokus bør ikke kun være på de nye veje. Støjen er allerede slem i dag. Princippet om at investere i de projekter, der hjælper flest borgere, bør være afgørende, når fordelingen af investeringerne skal besluttes.

Cykelpulje er ikke seriøs nok
Hovedstadsregionens borgere elsker at cykle. Knap 20 % af turene, som hovedstadens borgere foretager sig, er på cykel, viser ny opgørelse fra Danmarks Tekniske Universitet, Center for Transport Analytics. Derfor mener Region Hovedstaden, at puljen til cyklisme skal op, og det bakkes op af Dansk Erhverv, der gerne så, at regeringens udspil i stedet havde ramt 5 mia. kr. til en cykelpulje til udvikling af bedre forhold for cyklisterne, end de 2 mia. kr., som er med i udspillet.

For at flere kan cykle og veksle mellem cyklen og grøn kollektiv transport f.eks. fra forstæderne og ind mod København, skal bilerne ledes udenom centrum, hvor luftforurening og støj er et stort problem. Derfor er det også essentielt, at der kommer skub i planerne om en østlig Ringvej – en såkaldt sænketunnelløsning øst om Prøvestenen til lufthavnen.

Fakta:

Disse projekter ønsker Region Hovedstaden og de 29 hovedstadskommuner (KKR Hovedstaden) gennemført:
  • Automatisering af S-tog: Er med i regeringens udspil som en del af metropolnetværket (metrodrift på S-linjerne).
  • Frederikssundmotorvejen og Hillerødmotorvejen: Er med i regeringens udspil.
  • Ny togforbindelse Roskilde-Kastrup med stop i Glostrup: Er med i planen som ny sydlig jernbanekorridor (Sydkorridoren).
  • Ombygning af Hillerød Station: Er med i regeringens udspil. Opgraderingen af Hillerød Station har en skønnet totaludgift på 0,4 mia. kr.
  • Østlig Ringvej: Er med i form af en VVM-undersøgelse samt forlængelse af Nordhavnstunnelen. (Derudover en særskilt pulje på 12,7 mia. kr. til Lynetteholmen). Vi peger dog på en fuldt udbygget Østlig Ringvej/Havnetunnel fra Nordhavn og helt ud til Københavns Lufthavn/lufthavnsmotorvejen for at sikre, at trafikken kan ledes udenom København.
  • Forbedringer af Kystbanen: Er indirekte med i form af en analyse, som skal se på perspektiverne i, at den kommende metrodrift på S-banen også omfatter Kystbanen.
Region Hovedstaden og de 29 hovedstadskommuner har desuden peget på følgende VIP-projekter, som ikke er med i regeringens udspil:
  • Ring 5 Syd – motorvejsforbindelse fra Frederikssundsvej til Køge.
  • Letbane fra Gladsaxe til Nørrebro.
  • Forlængelse af metroen både fra Ny Ellebjerg til Hvidovre Hospital og Rødovre Centrum, samt fra Ny Ellebjerg til Bispebjerg.
  • Forlængelse S-banen fra Farum til Hillerød.